16, 1961, 2

sob044sob043

Artykuły i studia materiałowe
Str.
J. Leszczyński, Problem chłopski na sejmie górnołużyckim od zarania XVI do początków XVII wieku 143
A. Nikliborc, Osiemnastowieczny import książki francuskiej do Polski przez Kornów 161
M. Czapliński, Kancelaria i registratura Rejencji Opolskiej 176
B. W. Januszewski, Listy Władysława Nehringa do Zygmunta Celichowskiego (1874-1901) 200
B. Szerer, W obronie prawdy historycznej czy starych mitów? (Na marginesie ostatnich prac o ruchu robotniczym na Śląsku) 231
C. Hernas, Z. Kubikowski, R. Wołoszyński, Kilka uwag na temat potrzeby, organizacji i programu badań kulturoznawczych na Dolnym Śląsku 251
Miscellanea
J. Pasławska, Z dziejów polskości kościoła Św. Krzysztofa we Wrocławiu 265
Recenzje
M. Gumowski, Herby miast polskich − M. Haisig 267
W. Urban, Studia nad dziejami wrocławskiej diecezji w pierwszej połowie XV wieku − B. Leszczyńska 273
J. Kolár, Česká zábavná próza 16. století a tzv. knížky lidového čtení − C. Hernas 275
K. Kersten, Plany i organizacja migracji ludności rolniczej na Ziemie Zachodnie w 1945 r. − K. Jonca 276
A. Dygacz, Pieśni górnicze. Studium i materiały − F. Szymiczek 278
A. Szymański, Zły sąsiad. Niemcy 1932-1939 w oświetleniu polskiego attaché wojskowego w Berlinie − P. de Laval 280
Historische Jahresschrift des Instituts für Sorbische Volksforschung − J. Leszczyński 282
Zapiski sprawozdawcze
U. Bunzel Haupt- und Pfarrkirche St. Maria Magdalena zu Breslau − S. A. 285
A. Sucheni-Grabowska, Działalność oświatowa Sokoła na Śląsku w świetle dokumentacji prasowej (1900-1914) − M. O. 285
Sz. Bronsztejn, R. Daszkiewicz, Stabilizacja załóg robotniczych we wrocławskich przedsiębiorstwach przemysłowych − M. O. 286
I. Rutkiewicz, Od Wisły do Odry i Nysy. Przed piętnastu laty − M. O. 286
Z. Szapajtis, Załoga Państwowej Fabryki Wagonów we Wrocławiu − M. O. 286
J. Chlebowczyk, Różnicowanie i początki kapitalistycznego rozwarstwienia wsi cieszyńskiej u schyłku feudalizmu − K. O. 287
K. Orzechowski, Podlesie, Przedborowice i Wielmierzowice. Z badań nad rozdrabnianiem gruntów chłopskich na Górnym Śląsku − H. Z. 287
J. Jaros, Kopalnia „Król” w Chorzowie w latach okupacji (1939-1945) − K. Orzechowski 288
B. Szerer, Z dziejów ruchu robotniczego Wrocławia ostatniego dziesięciolecia XIX wieku − K. O. 288
A. Galos, Przemysł tekstylny w rejonie kłodzkim na tle przemysłu Śląska (1849-1914) − K. Orzechowski 288
J. Leszczyński, Spisy czeladzi folwarcznej w księstwie wrocławskim w 1654 r. − O. 289
K. Popiołek, Z dziejów walki zbrojnej z okupantem w byłej rejencji katowickiej w 1944 r. − K. 289
A. Pilch, Czasopiśmiennictwo na Śląsku Cieszyńskim w latach 1848-1920. Materiały do bibiliografii −K. 289
S. Michalkiewicz Walki chłopskie w Sycowskiem w początkach XIX w. − O. 289
J. Jąderko-Ładomirska, Spór o kryteria przynależności narodowej ludności Opolszczyzny za rządów niemieckich − M. Orzechowski 290
F. Figowa, Napieralski i Korfanty wobec Niemiec i sprawy polskiej w początkach pierwszej wojny światowej − M. Orzechowski 290
K. Jonca, Położenie robotników w przemyśle górniczo-hutniczym b. niemieckiej części Górnego Śląska w latach 1918-1939 − K. Orzechowski 290
E. Szwed, Polski Uniwersytet Ludowy na Opolszczyźnie w okresie międzywojennym − M. Orzechowski 291
A. Nowak, Masakra artystów teatru katowickiego w Opolu w dniu 28 kwietnia 1929 r. w świetle dokumentów niemieckich − M. Orzechowski 292
F. Połomski, Spór o stosowanie hitlerowskiego ustawodawstwa sterylizacyjnego do Polaków na terenie Opolszczyzny − M. Orzechowski 292
Polemika
M. Walter, Czy zbiór biblioteczny S. B. K. Klosego może być zespołem archiwalnym i bezsporną własnością archiwum państwowego? (Na marginesie zatrzymania zbioru w Archiwum Państwowym we Wrocławiu) 293
A. Dereń, Zbiór S. B. Klosego w świetle rzeczywistych wydarzeń 297
Kronika naukowa
j.a. Obrady Polsko-Niemieckiej Komisji Historycznej w Dreźnie 302
B. Kocowski, Oddział Starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu w ubiegłym dziesięcioleciu (1951-1960) 303
M. Antonów Informacja o działalności Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Katowicach za lata 1959-1960 307
F. Szymiczek Polskie Towarzystwo Historyczne : Oddział w Katowicach 310
A. Juzwenko Krajowe Seminarium Młodych Historyków 312
Streszczenia w języku niemieckim
314
373 Total Views 1 Views Today