16, 1961, 3

sob045

Artykuły i studia materiałowe
Str.
J. Rawp, Gubiński cech muzykantów wiejskich w latach 1689-1806 317
M. Orzechowski, Komunistyczna Partia Niemiec wobec problemów narodowościowych na Górnym Śląsku w latach 1922-1933 327
Z. Kwaśny, Materiały do dziejów zakładów przemysłowych w okręgu jeleniogórskim w latach 1942-1943 364
Miscellanea źródłowe
W. Długoborski, Cztery nieznane relacje o powstaniu wrocławskim 1793 roku 390
K. Fiedor, Polskie organizacje we Wrocławiu w świetle raportów z r. 1880 403
W. Malewiczowa, Pismo pastora Lessmanna z r. 1918 o polskości mieszkańców Międzyborza 408
Recenzje i zapiski sprawozdawcze
H. Krüger, Zur Geschichte der Manufakturen und der Manufakturarbeiter in Preussen. Die mittleren Provinzen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts − H. Oprawko 411
Papiestwo wobec sprawy polskiej w latach 1772-1864. Wybór źródeł opracował − J. Demel 414
M. Orzechowski, Szkice z dziejów Polonii wrocławskiej − Karol Fiedor 416
R. Z. Hrabar, Hitlerowski rabunek dzieci polskich (1939-1945) − K. Fiedor 418
S. Nowakowski, Przeobrażenia społeczne wsi opolskiej − M. Orzechowski 418
„Kwartalnik Opolski” 422
J. Goldberg, Stosunki agrarne w miastach ziemi wieluńskiej w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku − Z. K. 424
Bibliografia
Bibliografia historii Śląska za r. 1960 − zestawił J. Pabisz 425
Kronika naukowa
F. Mětšk, Cele i działalność Sekcji Krajoznawczej Instytutu Serbołużyckiego w Budziszynie 473
Streszczenia w języku niemieckim
476

 

378 Total Views 1 Views Today