20, 1965, 4

sob063

Artykuły i studia materiałowe
Str.
H. Hołubowicz, Starożytne centrum plemienne i miejsce kultu na Osobowicach we Wrocławiu 461
H. Kurze, Powiat jeleniogórski w rewolucji lat 1848-1849 472
J. Buszko, Austro-Węgry a sprawa wywłaszczenia Polaków w zaborze pruskim (1908-1914) 488
J. Valenta Czechosłowacja i Polska w 1918 roku 527
K. J. Schiller, Znaczenie demokratycznej reformy rolnej 1945 roku dla rozwoju Serbołużyczan w Niemieckiej Republice Demokratycznej 558
Recenzje
W. Schlesinger, Kirchengeschichte Sachsens im Mittelalter. t. I. Von den Anfängen kirchlicher Verkündigung bis zum Ende des Investiturstreites − L. Tyszkiewicz 575
H. Ludat, Das lebuser Stiftsregister von 1405. Studien zu den Sozial- und Wirtschaftsverhältnissen im mittleren Oderraum zu Beginn des 15. Jahrhunderts − K. Maleczyński 579
E. Winter, Frühumanismus. Seine Entwicklung in Böhmen und deren europäische Bedeutung für die Kirchenreformbestrebungen im 14. Jahrhundert − R. Heck 583
R. Heck, Tabor a kandydatura Jagiellońska w Czechach (1438-1444) − I. Hlaváček 588
M. Orzechowski, Narodowa Demokracja na Górnym Śląsku (do 1918 roku)”, ”Monografie Śląskie Ossolineum − A. Galos 592
R. Bierzanek, Państwo Polskie w politycznych koncepcjach mocarstw zachodnich 1917-1919 − A. Juzwenko 596
Materiały do dziejów polskiego szkolnictwa na Śląsku Opolskim w międzywojennym dwudziestoleciu − J. Madeja 599
R. Staniewicz, Mniejszość niemiecka w województwie śląskim w latach 1922-1933 − J. Przewłocki 601
Z najnowszych badań nad genezą granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej − M. Orzechowski 604
N. Kołomejczyk, PPR 1944-1945 (Studia nad rozwojem organizacyjnym partii) − B. Pasierb 612
Z. Dulczewski, Społeczne aspekty migracji na ziemiach zachodnich − M. Orzechowski 615
S. Banasiak, Działalność osadnicza Państwowego Urzędu Repatriacyjnego na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1947 − B. Pasierb 619
Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universitat zu Breslau, t. IX − P. Dobrowolski 621
Zaranie Śląskie − S. Pietraszka 624
Wokół problemów nauczania historii w dwóch państwach niemieckich − F. Szafrański 631
361 Total Views 1 Views Today