36, 1981, 2

sob138sob137

M. Kaganiec, Ze studiów nad heraldyką Piastów Śląskich – Piastowie oleśniccy 197
K. Orzechowski, „Terra” w śląskich źródłach narracyjnych do końca XIV w. 219
M. Pater, Śląskie odgłosy powstania listopadowego 243
A. Galos, Władze pruskie wobec obchodów rocznicy wiedeńskiej w 1883 r. 267
J. Gruchała, Sprawa Śląska Cieszyńskiego w polityce i działalności PPSD Galicji i Śląska Cieszyńskiego (1897-1918) 279
M. K. Kamiński, Walka KPCz o reorientację czechosłowackiej polityki zagranicznej wobec Polski (październik 1946 – luty 1947) 293
Recenzje
K. Dola, Kanonicy wrocławskiej kapituły katedralnej w latach 1418-1500 – J. Drabina, 315
S. Haffner, Preussen ohne Legende – A. Galos 316
”Modernisierung und nationale Gesellschaft im Ausgehenden 18. und 19. Jahrhundert – A. Galos 317
T. L. Baker, The First Polish Americans. Silesian Settlements in Texas – J. Pabisz 319
Wahrnehmungsformen und Protestverhalten. Studien zur Lage der Unterschichten im 18. und 19. Jahrhundert – A. Galos 321
D. Puls, „Ein im ganzen gutartiger Streik”. Bemerkungen zu Alltagserfahrungen und Protestverhalten der Oberschlesischen Bergarbeiter am Ende des 19. Jahrhunderts – A. Brożek 322
Ch. Klessmann, Polnische Bergarbeiter im Ruhrgebiet, 1870-1945 – A. Brożek 323
Powstania śląskie i plebiscyt w dokumentach i pamiętnikach. Wybór tekstów – R. Gelles 327
Śpiewnik śląskich pieśni powstańczych. Wybór i komentarz – J. Majchrzak 328
J. Małęczyński, Moja praca w konsulacie generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Opolu – R. Gelles 330
S. Kubiak, Wspomnienia. Pół wieku pracy społecznej wśród Polonii westfalskiej – R. Gelles 333
J. Čierny, Nová orientácia zahraničnej politiky Československa (1941-1948) – A. Essen 334
W. Szuflik, Szkolnictwo podstawowe na ziemiach zachodnich i północnych w latach 1945-1970 – J. Grzywna 337
R. Łobos, Fabryka Obrabiarek „Rafamet” w Kuźni Raciborskiej 1945-1970 – Stanisław Żyga 339
W. Osajda, Działalność oświatowo-kulturalna Polonii zachodnioniemieckiej po drugiej wojnie światowej – J. M. Kupczak 342
Jeńcy wojenni w niewoli Wehrmachtu – K. Pawlik 346
„Historická geografié”, nr 18 – J. Kościk 346
J. Pasławska, M. Wołyński, W. Szilagyi, Informacja o zasobach archiwalnych dotyczących węgla brunatnego na terenie wybranych obszarów Polski południowo-zachodniej (do roku 1945) – K. Grygajtis 347
Kronika naukowa
L. Tyszkiewicz, Konferencja naukowa mediewistów „Ideologie und Gesellschaft im 11. Jahrhundert” w Lipsku w dn. 10-12 VI 1980 r. 349
L. Smołka, Związki Warmii i Mazur z ziemiami polskimi w XIX i XX wieku 351
I. Banet, Konferencja germanistyczna w Karpaczu (3-8 XI 1980) 352
E. Czapiewski, Sesja naukowa we Wrocławiu 352
A. Juzwenko, Jubileusz prof. dra Henryka Zielińskiego 354
Nekrologi
Bronisław Kocowski 356

 

524 Total Views 2 Views Today