37, 1982, 3-4

sob146sob145

Str.
Bibliografia prac Józefa Andrzeja Gierowskiego – zestawili E. Szklarska i M. Markiewicz 161
Kultura i myśl polityczna
J. Tazbir, Francuskie wojny religijne w oczach Polaków 177
M. Bogucka, Szlachta polska wobec wschodu turecko-tatarskiego : między fascynacją a przerażeniem (XVI-XVIII w.) 185
S. Grzybowski, Zmierzch weneckiego modelu politycznego 195
S. Orszulik, Kultura polityczna szlachty w świetle pism politycznych bezkrólewia 1696/97 207
K. Przyboś, „Egzorbitancje” Stanisława Krawickiego 219
M. Drozdowski, Stanisław Leszczyński wobec zagadnień kształtowania życia gospodarczego przez państwo 225
E. Rostworowski, Jan Nepomucen Poniński autorem republikańskiej „Moralizacji” i galerii „patriotów” z czasów ostatniego bezkrólewia 233
J. Michalski, Kilka uwag o koncepcji sejmu rządzącego w XVIII w. 241
J. Pirożyński, Zagadnienie eksportu polskiej książki na zachód Europy w XVI w. w świetle ówczesnych targowych katalogów księgarskich i bibliografii 249
H. Marudowicz-Urbańska, Mentalność chłopów polskich w XVIII w. 259
L. Hopp, Zabytek piśmiennictwa emigracji węgierskich powstańców ziemi polskiej 1711-1712 267
S. Salomonowicz, Na pograniczu dwóch kultur: żywot erudyty królewieckiego Jerzego Krzysztofa Pisańskiego (1725-1790) 273
Mariusz Karpowicz, Intellekt w Saskim Ogrodzie 281
Maria Czeppe, Jeszcze w sprawie „Czterdzieści i cztery” 287
Europa i polska polityka zagraniczna
Z. Wójcik, Z problematyki dziejów Europy środkowowschodniej w amerykańskiej historiografii powojennej 291
R. G. Skrynnikow, Wyprawa Jermaka na Syberię 301
W. St. Magdziarz, Książęta i diuki XVII-wiecznej Francji 311
K. Mrozowska, Zmierzch ancien regime’u a problemy edukacyjne we Francji 321
S. Mastellone, Między rewolucją a reakcją. Włoska literatura polityczna w latach 1796-1821 333
Z. Libiszowska, Polacy w rewolucji amerykańskiej. Kariera Mikłaszewicza 343
V. Ciobanu, Stosunki polityczne rumuńsko-polskie w ostatnim okresie panowania Zygmunta Starego (1538-1548) 351
S. Cynarski, Zuane Vancimuglio, agent włoski Zygmunta Augusta 359
J. Wimmer, Polacy w walkach na terenie Austrii przed odsieczą Wiednia w 1683 r. 365
M. Komaszyński, Anonimowy poemat o ostatniej kampanii Jana III 375
A. Kamiński, Zagadka rosyjskiej bezczynności w trakcie bezkrólewia po śmierci Sobieskiego 385
G. Jonasson, Karol XII, August II i Stanisław Leszczyński 395
W. A. Artamonow, Zwycięstwo połtawskie i unia polsko-saska 403
W. A. Serczyk, Polska a Rosja w 1712 roku (w świetle korespondencji Piotra I) 413
E. Cieślik, Z dziejów drugiej elekcji Stanisława Leszczyńskiego. Tajna przesyłka broni francuskiej do Gdańska w końcu 1733 r. 421
H. Leeming, Kontakty polsko-słoweńskie po r. 1830. Doświadczenia zesłańca 431
Z dziejów wewnętrznych Rzeczypospolitej
B. N. Fłoria, Rokosz sandomierski w świetle rosyjskiego raportu dyplomatycznego 441
A. Sowa, Polscy i litewscy ministrowie Augusta II. Próba porównania 449
A. Link-Lenczowski, Hetman Adam Mikołaj Sieniawski a niektóre aspekty finansowe polityki polskiej wobec Porty i Krymu a początkach XVIII w. 457
J. Staszewski, Grandmuszkieterowie Augusta II. Nowa wersja 467
E. Szklarska, Otoczenie Stanisława Leszczyńskiego w relacjach dyplomatów francuskich w latach 1733-1736 481
J. Kłoczowski, Kapituły polskiej prowincji dominikańskiej w czasach saskich (1697-1772/73) 491
M. J. Rosman, Izrael Rubinowicz: Żyd w służbie polskich magnatów w XVIII w. 497
A. Zahorski, Stan badań nad dziejami Warszawy czasów saskich i Stanisława Augusta 509
M. Šmerda, Tradycje powstań ludowych w Czechach i w Polsce 517
K. Orzechowski, Uwagi o „niekurialnych” zgromadzeniach w śląskim Conventus publicus 527
J. Janczak, Mapy Fryderyka Christiana von Wredego jako źródło dziejów Śląska 535
K. Matwijowski, Z dziejów pietyzmu na Śląsku (oddziaływanie ośrodka hallskiego na śląskich protestantów) 541
Wykaz ważniejszych skrótów. 551
Zusammenfassung 553

 

572 Total Views 2 Views Today