38, 1983, 1

sob148sob147

Artykuły i studia materiałowe
W. Iwańczak, Wizja monarchy – rycerza idealnego w kulturze czeskiej okresu przedhusyckiego 1
D. Daszkiewicz-Ordyłowska, Ludność Wałbrzycha w świetle spisu z 1849 r. 23
H. Zwahr, Kapitalistyczne uprzemysłowienie i początki niemieckiego ruchu robotniczego 43
Z. Surman, Seminarium Historyczne Uniwersytetu Wrocławskiego (1843-1918) 63
A. Zawisza, Towarzystwo „Mowa i Obyczaj Polski” w międzywojennym Wrocławiu 83
Artykuły recenzyjne i recenzje
W. Czapliński, A.Galos, W. Korta, Historia Niemiec – A. Tyszkiewicz, K. Matwijowski, W. Wrzesiński 95
S. Šiška, Praveké hrančiarstvo – R. Gładkiewicz 111
W. Marschall, Geschichte des Bistums Breslau – S. Solicki 112
W. Fabijański, Dawne pieczęcie na Dolnym Śląsku – K. Bobowski 113
J. Burchardt, List Witelona do Ludwika we Lwówku Śląskim – R. Ergetowski 114
Kanonicy Regularni Laterańscy w Polsce – J. Sobczak 116
F. Hoffmann, Neznámý vratislavský rukopis městských práv – R. Gładkiewicz 118
Geschichte der Liegnitz-Brieger Piasten – S. Solicki 119
E. Němec, E. Šefčík, Listinář Těšínska – W. Fabijański 120
W. Sauter, Krzysztof Żegocki, pierwszy partyzant Rzeczypospolitej 1618-1673 – J. Sobczak 121
K. Morawski, Wspomnienia z Turwi – A. Galos 123
Oswoboditielnyje dwiżenija narodow awstrijskoj imperii – J. Gruchała 125
R. Luksemburg, Listy z więzienia – R. Gelles 127
Z zagadnień oświaty i wychowania w Polsce i na Zaolziu – M. S. Wolański 129
J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, t. 1-2 – W. Misiak 131
W. Korpalska, Władysław Eugeniusz Sikorski; O. Terlecki, Generał Sikorski – T. Wolsza, 135
Jeńcy wojenni w niewoli Wehrmachtu – D. Kisielewicz 138
A. Nadolny, Opieka duszpasterska nad dziećmi i młodzieżą polską na terenie Niemiec Zachodnich w latach 1945-1965 – J. M. Kupczak 139
Śląski Słownik Biograficzny, t. I-III – A. Galos 141
H. Rister, Schlesische Bibliographie 1958-1960 mit Nachträgen aus früheren Jahren – R. Gelles 144
R. Szymanowski, S. M. Wołyński, W. Wysocki, Informator o materiałach archiwalnych Dolnośląskiego Biura Projektów Górniczych we Wrocławiu z lat 1955-1967 – K. Grygajtis 145
Kronika naukowa
E. Czapiewski, Sympozjum w Karpaczu 147

 

545 Total Views 1 Views Today