38, 1983, 3

sob152sob151

Artykuły i studia materiałowe
M. Dyba, Produkcyjno-handlowa rola rejonu orzesko-mikołowskiego w pierwszej połowie XVII w. 307
A. Mikołajczyk, Kłodzkie monety w obiegu pieniężnym na początku XVI w. 317
M. Myška, John Baildon – hutnik szkocki a początki rewolucji przemysłowej na Śląsku i w Krajach Czeskich 331
J. Gruchała, Sprawa przynależności politycznej Śląska Cieszyńskiego w latach I wojny światowej 351
Miscellanea źródłowe
F. Seibt, Tak zwany mandat wikarialny dla księcia Przemysła I cieszyńskiego 36
R. Gelles, Wpływ wojny gospodarczej z Polską na sytuację ekonomiczną prowincji dolnośląskiej. (Memoriał wrocławskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Magistratu miasta z dn. 15 XI 1929 r.) 373
Artykuły recenzyjne i recenzje
Moderne Preussische Geschichte. Eine Anthologie – A. Galos 385
J. Gruchała, Koło Polskie w austriackiej Radzie Państwa wobec kwestii czeskiej i Śląska Cieszyńskiego (1879-1899) – M. E. Nita 388
W. Łazuga, Michał Bobrzyński. Myśl historyczna a działalność polityczna – A. Galos 390
Inteligencja polska XIX i XX wieku – A. Galos 394
B. Kaulisch, Alfred von Tirpitz und die imperialistische deutsche Flottenrüstung. Eine politische Biographie – M. Czapliński 395
B. Łukaszewicz, W. Wrzesiński, IV Dzielnica Związku Polaków w Niemczech 1922-1939 – L. Smołka 397
Wybór tekstów do niemieckiego ruchu robotniczego 1848-1945 – A. Galos 399
J. Faryś, Koncepcje polskiej polityki zagranicznej 1918-1939 – K. Kawalec 401
J. Wiktor, Reportaże śląskie – R. Gelles 404
R. Majewski, Dolny Śląsk 1945. Wyzwolenie – R. Gelles 406
A. Kiewicz, Dolnośląskie harcerstwo w latach 1945-1975 – L. Koćwin, 409
Z. Antkowiak, Patroni ulic Wrocławia – K. Matwijowski 412
Jahrbuch der Schlesischen Friedrich Wilhelms Universität zu Breslau, t. XXIII/ – B. Turoń 415
Łambinowicki Rocznik Muzealny, t. IV – L. Uryga 417
F Beck, M. Unger, Mit Brief und Siegel – K. Bobowski 419
J. Topolski, Prawda i model w historiografii – J. Maroń 421
J. M. Kupczak, Związek Polaków „Zgoda” w Republice Federalnej Niemiec (1950-1975) – W. Wrzesiński 423
Kronika naukowa
E. Wojtaś, Modele socjologii polskiej 429
L. Smołka, Opolska sesja w 60 rocznicę powstania ZPwN 430
J. M. Burdukiewicz, III Śląska Konferencja Archeologiczna we Wrocławiu (23-25 III 1983 r.) 431
Z. Szkurłatowski, Sesja naukowa: Gospodarka stawowa Polski Zachodniej wczoraj i dziś 433
K. Matwijowski, Posiedzenie Okrągłego Stołu poświęcone stanowisku polskiej opinii publicznej wobec Hitlera i nazizmu 435
L. Smołka, Charakter narodowy Polaków a różnice międzyzaborowe 436
K. Matwijowski, Przewody habilitacyjne i obrona prac doktorskich z zakresu historii Śląska (uwzględniono prace z archeologii, filologii i nauk politycznych) za lata 1980-1982 440
Komunikat ZG PTH. 443

 

503 Total Views 1 Views Today