70, 2015, 4

thumbnail of sob2015-4

Artykuły i studia materiałowe
Mateusz Gigoń, Rycerstwo ziemi namysłowskiej w pierwszej połowie XIV wieku 3
Sylwia Konarska-Zimnicka, Wkład Ślązaków w rozwój krakowskiej szkoły astrologicznej na przełomie XV i XVI wieku.Wprowadzenia do astronomii Jana z Głogowa i Michała Falkenera z Wrocławia 25
 Zdzisław Ilski, „Gazeta Ludowa” w procesie formowania świadomości narodowej Polaków na Górnym Śląsku w latach 1911–1920 45
Marek Żak, Początki polskiej akcji osadniczej na terenie Legnicy (kwiecień 1945 – czerwiec 1946) 69
Miscellanea źródłowe
Witold Marcoń, Franciszek Roguszczak – szkic biograficzny 93
Przeglądy badań
Stanisław Rosik, Świat Ślęży – ślężańskie światy… „Biblioteka Ślężańska” jako interdyscyplinarne forum badań nad Ślężą i okolicami 103
Artykuły recenzyjne i recenzje
Walter Wenzel, Slawen in Deutschland: Ihre Namen als Zeugen der Geschichte – Krzysztof Fokt 123
Klasztor premonstratensów w Białobokach. Archeologia i historia, red. Marian Rębkowski, Felix Biermann – Piotr Piętkowski 128
Chronicon Aulae regiae – die Königsaaler Chronik. Eine Bestandsaufnahme, hrsg. von Stefan Albrecht – Wojciech Mrozowicz 136
Marcin Starzyński, Średniowieczny Kazimierz, jego ustrój i kancelaria – Mateusz Goliński 140
Robert K. Zawadzki, Wawrzyniec Korwin – życie i twórczość renesansowego humanisty (Studium, tekst łaciński, komentarz i przekład) – Marek Winiarczyk 141
Przemysław Hauser, Przedstawiciele mniejszości niemieckiej w parlamencie II Rzeczypospolitej – Teresa Kulak 147
Przedstawiciele mniejszości niemieckiej w parlamencie II Rzeczypospolitej – Teresa Kulak 147
Witold Wasilewski, Ludobójstwo. Kłamstwo i walka o prawdę. Sprawa Katynia 1940–2014 – Krzysztof Łagojda.  153
Sebastian Rosenbaum, Dariusz Węgrzyn, Deportacje z Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 roku. Katalog wystawy stałej w Centrum Dokumentacji i Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku w Radzionkowie – Grzegorz Strauchold 159
„Zaranie Śląskie”. Seria Druga, 1, 2015, nr 1 – Wojciech Mrozowicz 162
Regionalia
Anna Zasada, Oleśnicki Dom Spotkań z Historią – nowoczesna izba regionalna w służbie historii i społeczności lokalnej 165
Kronika naukowa
Łukasz Wolak, Obchody 70. rocznicy powstania Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego (Londyn, 3 V 2015 r.) 168
Patrick Starczewski, Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą „Kresy Wschodnie – Kresy Zachodnie. Gospodarcze i społeczne znaczenie polskich kresów” (Stronie Śląskie, 22–24 V 2015 r.) 170
Dorota Wiśniewska, 14th International Congress for Eighteenth-Century Studies (Rotterdam, 27–31 VII 2015) 172
Filip Wolański, Obchody jubileuszu 70-lecia Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego (Wrocław, 17–18 XI 2015 r.)  175
Najnowsze wydawnictwa z zakresu historii Ślą ska, oprac. Wojciech Mrozowicz 179
Współpracownicy numeru  183
1305 Total Views 1 Views Today