71, 2016, 3

Artykuły i studia materiałowe
Małgorzata Pawlak, Karol Sanojca, Bibliografia historii Śląska w perspektywie historycznej i metodologicznej 5
Małgorzata Pawlak, Żywoty równoległe. Polska i niemiecka bibliografia historii Śląska (1945–1990) 13
Karol Sanojca, Bibliografia historii Śląska – Bibliografie dějin Slezska – Bibliographie zur Geschichte Schlesiens. Bilans ćwierćwiecza (1990–2015) 23
Peter Garbers, Bibliographische Herausforderungen: Standardisierung und Kooperationen 31
Jadwiga Woźniak-Kasperek, Problemy współpracy narzędzi wyszukiwawczych bibliografii specjalnych z uniwersalnymi systemami organizacji wiedzy 39
Eligiusz Janus, Schlesien als Problem der österreichischen Historiographie und Bibliografie 45
Anna Gruca, Silesiaka w Bibliografii historii polskiej. Przyczynek do relacji między bibliografią historyczną ogólną a regionalną 63
Zdzisław Gębołyś, Śląskie bibliografie terytorialne na przełomie XX i XXI w. – między tradycją a nowoczesnością (od kartotek zagadnieniowych do bibliotek cyfrowych) 71
Wojciech Mrozowicz, Historiografia śląska – perspektywa bibliograficzna 85
Barbara Pytlos, Literatura śląska – zakres i struktura pojęcia w przestrzeni bibliograficznej 91
Robert Heś, Kilka uwag na temat indeksowania zagadnień historii wojskowości w Bibliografii historii Śląska 101
Beata Stragierowicz, Bibliografia historii Śląska w warsztacie badawczym historyka sztuki (komunikat) 107
Przemysław Kulesza, Problemy periodyzacji średniowiecza w Bibliografii historii Śląska na tle innych wybranych bibliografii regionalnych i ogólnopolskich 111
Miscellanea źródłowe
Adam Morawiec, W obronie Paula Witticha albo oddajcie co wrocławskie Wrocławiowi 121
ANNIVERSARIA
Kazimierz Kozica, Martin Helwig (1516–1574) i jego mapa Śląska z 1561 r. W 500. rocznicę urodzin wielkiego kartografa 127
Artykuły recenzyjne i recenzje
 Wojciech Mrozowicz, Ubi est finis huius libri Deus scit. Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem, edd. Michal Dragoun, Lucie Doležaová, Adéla Ebersonová 127
 Martin Čapský, Červená kniha Opavského knížectví. Edice registra komunikace opavských stavů z let 1614-1618 ve věci jejich sporu s Karlem z Lichtenštejna, ed. Petr Kozák 162
Marcin Szkwarek, Kacper Manikowski, Kościół św. Barbary w Drogosławiu – historia niemieckiej wspólnoty katolickiej do 1946 roku 163
Małgorzata Ruchniewicz, Beata Halicka, Polski Dziki Zachód. Przymusowe migracje i kulturowe oswajanie Nadodrza 1945-1948 166
Grzegorz Strauchold, Edyta Kołtan, Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Polsce i w Niemczech w latach 1945-1970 174
Marcin Szkwarek, Jan Paździora, Polska Miedź 1945–2010 177
Andrzej Łoś, 25 lat samorządu Wrocławia, red. nauk. Włodzimierz Suleja, Rafał Nowakowski, Grzegorz Strauchold 180
POLEMIKI
Bogusław Czechowicz, „W określeniu ‘śląski gotyk’ cudzysłów wolno zatem uznać za zbędny”, czyli między badawczą melancholią a imperatywem poszukiwania odpowiedzi 187
Jakub Adamski, Jeszcze raz o śląskim modusie budowli kościelnej – na marginesie artykułu Bogusława Czechowicza 196
Kronika naukowa
Konrad Szymański, Sprawozdanie z IV Wolińskich Spotkań Mediewistycznych pt. Biskup Otton z Bambergu i jego świat (Wolin, 5-7 VIII 2016 r.) 201
Wojciech Mrozowicz, Najnowsze wydawnictwa z zakresu historii Śląska 205
Współpracownicy numeru. 209
823 Total Views 5 Views Today