13, 1958, 1

sob027

Artykuły
Str.
J. Żuławiński, Wypadki wrocławskie 1459 roku w relacji Długosza 1
H. Bochinski i J. Kalisch, Stosunki narodowościowe na Śląsku w świetle relacji pruskich urzędników z roku 1882 43
J. Popkiewicz i F. Ryszka, Początki kryzysu gospodarczego w Polsce na tle sytuacji górnośląskiego przemysłu górniczo-hutniczego (1928-1929) 59
Przyczynki archiwalne
J. Pabisz, Z historii strajku w kopalni „Giesche” w Nikiszowcu 93
M. Gdynia Materiały do roli kapitału amerykańskiego w latach 1926-1929 w zespole akt „Giesche Spółka Akcyjna” w Katowicach 111
Recenzje
W. Kuhn, Siedlungsgeschichte Oberschlesiens − T. Ładogórski 127
Urbarze dóbr zamkowych opolsko-raciborskich z lat 1566 i 1567 − J. Topolski 132
J. Madeja, Elementarze na Śląsku − A. Rombowski 136
Pamiętniki powstańców śląskich − T. Jędruszczak 139
J. Kolejka, Revolučni dělnickě hnuti na Morave a ve Slezxku 1917-1921 − A. Pilch 143
Zapiski sprawozdawcze
W. Schlesinger, Die geschichtliche Stellung der Mittellaterlichen-deutschen Ostbewegung − E. Maleczyńska 149
W. Boelcke, Bauer und Gutsherr in der Oberlausitz. Ein Beitrag zur Wirtschafts-, Social- und Rechtsgeschichte der Ostelbischen Gutsherrschaft − J. L. 150
A. Turek, Soupis urbařů ostravskeho kraje 15.-18. stoleti − J. L. 151
O. Placht, Lidnatost a společenska skladba českeho statu v 16.-18. stoleti − J. L. 151
J. Kuhndel, Svetový wýznam slovenskej medi za fuggerovcov − E. M. 152
Polemika
W sprawie dyskusji nad Urbarzami Śląskimi w odpowiedzi doc. drowi J. Topolskiemu − J. Gierowski, R. Heck, J. Leszczyński 153
Kronika naukowa
Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego we Wrocławiu, w roku 1957 − R. Heck 157
Zasoby archiwalne Śląskiego Konsystorza Ewangelickiego w Archiwum Państwowym Miasta Wrocławia i Województwa Wrocławskiego − W. Malewiczowa 158
Z prac oddziału historii Łużyckiego Instytutu Badawczego w Budziszynie − F. Mětšk 160
Streszczenia w języku niemieckim
165

 

224 Total Views 1 Views Today