14, 1959, 2

sob034sob033

Artykuły i studia materiałowe
Str.
W. Urban, Materiały do dziejów polskości na Śląsku w wizytacjach decyzji wrocławskiej (do początków XVIII wieku) 149
M. Szyrocki, Marcin Opitz na służbie u burgrabiego Karola Hannibala von Dohna (1626-1632) 197
A. Galos Niemiecki polonofil − Ludwik Kurtzmann 217
Recenzje
Teksty źródłowe do historii Świdnicy i okręgu − T. Ładogórski 227
Unser Schlesien − J. Pabisz, F. Biały 230
J. F. G. Goeters, Ludwig Hätzer (ca 1500-1529). Spiritualist und Antitrinitarier, eine Randfigur der frühen Täuferbewegung − E. Maleczyńska 232
V. Klemm, Bauernbewegungen des 16. Jahrhunderts im Markgraftum Oberlausitz − J. Leszczyński 234
F. Maksay, Gutswirtschaft und Bauernlegen in Ungarn im 16. Jahrhundert − L. Wiatrowski 239
F. Dostal, Valašská povstání za třicetileté války (1621-1644). Ze zápasu východomského lidu − J. Leszczyński 236
Z popularnych wydawnictw śląskich w 1958 roku − J. Demel, M. Orzechowski 240
Zapiski sprawozdawcze
W. Długoborski, J. Gierowski, K. Maleczyński, Dzieje Wrocławia do roku 1807 − J. Leszczyński 245
K. Müller, Schlesien und Franken. Schlesisches Beziehungen zu Franken und fränkischen Nachbargebieten − E. Maleczyńska 245
Aus 500 Jahren deutsch-tschechoslovakischer Geschichte − M. Pater 246
F. Mainuš, Manufaktura na výrobu fajansí v hranicích z konce 18. stoleti − Z. Kwaśny 247
T. Potemski i H. Rechowicz, Śląscy bojownicy rewolucji październikowej − M. O. 247
Organizacje komunistyczne na Górnym Śląsku i w Zagłebiu Dąborwskim − J. P. 248
Położenie ekonomiczne Polonii w Niemczech w okresie miedzywojennym − M. O. 249
Język polski na Śląsku Opolskim w latach 1910-1939 − M. O. 250
„Zaranie Śląskie” − J. P. 250
Poufny memoriał niemiecki z roku 1937 o położeniu powiatu głogowskiego − K. Fiedor 251
Kommission der Historiker der DDR und der UdSSR. Protokoll der wissenschaftlichen Tagung in Leipzig vom 25. bis 30. November 1957 in zwei Bänden. Band I: Die Oktoberrevolution in Deutschland; Band II: Probleme der Geschichte des zweiten Weltkrieges − J. Gierowski 252
Polemika
B.W. Januszewski, W odpowiedzi Jarosławowi Witowi Opatrnemu 255
J.W. Opatrny, W odpowiedzi B. W. Januszewskiemu 256
Kronika naukowa
J. Gierowski, Sesja Polsko-Niemieckiej Komisji Historycznej w Erfurcie 259
T. Ładogórski, Pracownia wrocławska Zakładu Atlasu Hisotrycznego w latach 1957 i 1958 260
M. Antonów, Sprawozdanie z działalności wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Katowicach w roku 1958 261
E. Maleczyńska, Średniowieczne silesiaca w Bibliotece Uniwersyteckiej w Lipsku 263
Z życia Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii 265
Odezwa konkursowa Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Wiedzy Powszechnej i Wydawnictwa „Wiedza Powszechna” 265
Streszczenia w języku niemieckim
267

 

166 Total Views 1 Views Today