14, 1959, 3

sob036sob035

Artykuły i studia materiałowe
Str.
K. Maleczyński, Uwagi nad bullą papieża Hadriana IV dla biskupstwa wrocławskiego opatrzoną datą 23 IV 1154 269
F. Mětšk, Ludność dominium krośnieńskiego w latach 1550-1818 289
J. Leszczyński Rządy Bethlena Gábora na Górnym Śląsku (1620-1624) 307
K. Orzechowski Uwagi o przebiegu pruskiej reformy agrarnej na Dolnym Śląsku w XIX wieku 353
W. Redka Przyczynki do dziejów wałbrzyskiej klasy robotniczej w latach 1904-1907 w „Waldenburger Wochenblatt” 385
Miscellanea źródłowe
A. Rombowski, Mistyfikacja z ks. Dorotą Sybillą brzesko-legnicką 395
F. Szymiczek, Przyczynki do biografii Teodora Heneczka 397
Recenzje
T. Ładogórski, Studia nad zaludnieniem Polski XIV w. − K. Maleczyński 401
M. Szyrocki, ”DIe deutsche Literatur von der zweiten Hälfte des 15. bis zum Ausgang des 17. Jhdt. − J. Piprek 406
Z nowszych prac o Janie Amosie Komeńskim − M. i V. Hrohowie 407
A. Grobelny, ”Česi a Polaci ve Slezsku v l. 1848-1867 − M. Pater 417
F. H. Gentzen, Grosspolen im Januaraufstand 1858-1864 − A. Galos 421
„Zeitschrift für Ostforschung”, 1958  − E. Maleczyńska 423
Zapiski sprawozdawcze
J. Orlik, Rejstřík časopisu „Zeitschrift für Geschichte und Kulturgeschichte Schlesiens − W. 427
J. Kalus, Bibliografie numismatické literatury o Slezsku a Kladsku − W. 427
„Kwartalnik Opolski” 1957-1958 − F. Mincer 427
W. Urban, Język polski w duszpasterstwie diecezji wrocławskiej − W. 428
J. Falenciak, Crimen obiiciendum et probandum in modum exceptionis  − W. Korta 429
J. Janáček, Pivovarnictvi v českých královských městech v 16. stoleti − J. L. 430
J. Polišenský, Nizozemska poltika a bila hora − J. L. 430
M. Šmerda, Těšinské komorní panství v polovině 17. stoleti − J. L. 431
W. Urban, Jan Feliks Ambroży Pedewitz byski bibliofil XVII wieku − J. L. 432
Der Einfluss der grossen sozialistischen Oktoberrevolution aud Deutschland und die deutsche Arbeiterbewegung − J. P. 432
J. Kolejka, „Samostatnost” horního Slezska a význam jeho dělnického hnuti v letech 1819-1920 − J. L. 432
H. Kosyra, Mörder, Räuber und Banditen. Das polnisch-oberschlesische Bandenwesen während des Zweiten Weltkrieges 1939/45 − G. 433
F. Miedziński, Na tropach podróży P. Charles Wassermanna − J. Sydor 433
F. Miedziński, Repatriacja do NRF w ramach akcji „łączenia rodzin” − J. Sydor 434
A. Olszewska-Ładyka, Fabryka dziewiarska na wsi opolskiej − J. Sydor 434
Kronika naukowa
E. M., Posiedzenie Komisji Historycznej Polsko-Czechosłowackiej 435
F. Szymiczek, Działalność oddziału PTH w Katowicach 436
A. Dereń, Sprawozdanie z prac Archiwum Państwowego we Wrocławiu za r. 1958 439
Streszczenia w języku niemieckim
441

 

248 Total Views 1 Views Today