17, 1962, 2

sob051sob050

Artykuły i studia materiałowe
Str.
J. Polišenský, Związki Jana Jesseńskiego z Wrocławiem 151
K. Matwijowski, Z działalności pietystów w księstwie cieszyńskim 165
M. Pater, W sprawie ”myśli słowiańskiej” 190
K. Fiedor, Władze niemieckie wobec polskich robotników rolnych w latach 1918-1932 204
E. Seeber, Eksploatacja robotników polskich w niemieckim przemyśle i rolnictwie w latach 1939-1945 248
Miscellanea źródłowe
T. Włodarska, Memoriał dotyczący położenia biedoty wiejskiej w wolnym państwie stanowym Księżno w 1855 roku 280
Recenzje
„Zeszyty Naukowe Politechniki Wrocławskiej” nr 13, 16, 20, 36 (Architektura 1−4) Wrocław 1956−1960 − K. Maleczyński 286
W sprawie prac popularnych o Witelonie − J. Burchardt, K. Wojciechowski 288
G. Kliesch, Der Einfluss der Universität Frankfurt (Oder) auf die Schlesische Bildungsgeschichte dargestellt an den Breslauer Immatrikulierten von 1506-1648 − M. Szyrocki 292
V. Sadova, Eksport czeskiego zboża do Niemiec a rozwój produkcji towarowej w Czechach w okresie przedbiałogórskim − M. Wolański 293
A. Brożek, Robotnicy górnośląscy wobec migracji robotniczych z Galicji i Kongresówki − K. Fiedor 295
W. Schumann, Oberschlesien 1918/19. Vom gemeinsamen Kampf deutscher und polnischer Arbeiter − F. Hawranek 296
L. Ręgorowicz, Wykonywanie polsko-niemieckiej górnośląskiej konwencji zawartej w Genewie 15 maja 1922 roku w zakresie szkolnictwa − K. Orzechowski 299
Opavsko a severni morava za okupace, opr. J. Orlik, − K. Popiołek 301
M. Kuderžiková, Zlomky života. Listy z vezeni − Cz. Hernas 303
Zapiski sprawozdawcze
K. Czok, Die Auswirkungen des Bautzener Aufstandes von 1405 − J. L. 306
A. Mika, Rozwój gospodarki dworskiej na ziemiach czeskich od XIV do XVII wieku − W. 306
M. Šmerda, Postaveni poddanych ve stredni Evropě v ozdobi pozdniho feudalismu se zřetelem k jejich pravnim vztahům k půdě, zvlaště ve Slezsku − W. 307
J. Schneider, Materialien zur Geschichte des Baurzener Weichbildes und seiner Ratsdörfer, 2. Teil: von 1547 bis 1648 − J. L. 307
A. Rombowski, Szkolnictwo polskie w Toruniu w XVI-XVIII w. − B. K. 308
B. Kaczmarski, Rozmieszczenie hutnictwa żelaznego na Śląsku w okresie 1740-1806 − S. Michalkiewicz 308
M. Kudělka, Korespondence Jana Ev. Purkyně s W. A. Maciejowským − Z. K. 309
M. Myška, Původ a postaveni dělniků frýdlandských železáren v předvečer revoluce roku 1848 – A. B. 309
F. Förster, Zu den Anfängen des Braunkohlenbergbaus in der östlichen Mittellausitz 1850–1871 – O. 310
J. Sołta, Zu den Anfängen der Arbeiterbewegung in der sächsischen Oberlausitz. Der “Dresdner Volksbote” als Quelle und Berichterstatter der sächsischen Sozialdemokratie der siebziger Jahre – M. O. 310
W. Trznadel, Vztahy sklářského průmyslu v oblasti Jeleni Hory k českému sklářství 311
H. Zwahr, Über Agrarstruktur und bäuerliche Klassenverhältnisse in den Kreisen Bautzen und Kamenz (1882–1914) – M. O. 311
A. Brożek, K otázce imigrace slovenského obyvatelstva do Horniho Slezska před prvni svétovou válkou – Z. K. 312
J. Moravec, Zvláštnosti upevnení jednoty KSSS w letech 1918–1920 – A. J. 312
E. Klein, Sprawy Polaków w wyborach komunalnych na Śląsku Opolskim w latach 1924–1933 – Z. K. 313
K. Orzechowski, Walka o ziemię na Śląsku Opolskim w okresie rządów hitlerowskich – Z. K. 313
A. Konieczny, Życie polskie we wsi Cisek, pow. Koźle, w okresie międzywojenny – K. 313
K. Jonca, Skazańcy czechosłowaccy we wrocławskich więzieniach gestapo w latach 1939–1945 – A. J. 314
J. Kolejka, Československo-polské vztahy za druhé světové války – Z. 314
A. Kłoskowska, Wyobrażenia i postawy etniczne dzieci szkól opolskich – M. 315
Kronika naukowa
B. Turoń, Z pracy archiwów czeskich 316
Z. Surman, Działalność Zakładu historii Śląska IH PAN we Wrocławiu w roki 1961 317
Streszczenia w języku niemieckim
320

 

193 Total Views 1 Views Today