18, 1963, 4

sob054

Artykuły i studia materiałowe
Str.
S. Frelek, Władztwo biskupstwa wrocławskiego w kasztelanii milickiej 371
M. Pater, Wrocławskie echa powstania styczniowego 405
J. Šołta, Z problematyki społeczno-ekonomicznego położenia chłopstwa we wschodniej części dolnych Łużyc w okresie hitlerowskim (do 1939 r.) 427
L. S. Styś, Powstanie i działalność grup operacyjnych osadnictwa wojskowego na Dolnym Śląsku (lipiec-wrzesień 1945 r.) 460
B. Jałowiecki, Z badań nad procesem adaptacji i integracji społecznej na Dolnym Śląsku. Wieś Strzegomiany w pow. Wrocławskim 472
Recenzje
W. Kochański, Dole i niedole Serbołużyczan − J. Leszczyński 499
Historicke studie VIII − R. Heck 504
F. Šmahel, Humanismus v dobe podebradske − E. Maleczyńska 507
250 Jahre Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen − W. Pyrek 509
J. Wąsicki, Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Prusy Nowowschodnie (Neuostpreussen) 1795-1806 − K. Orzechowski 512
F. F. Müller, Deutschland-Zanzibar-Ostafrika. Geschichte einer deutschen Kolonialeroberung 1884-1890 − A. Galos 515
F. Biały, Górnośląski związek przemysłowców górniczo-hutniczych 1854-1914 − S. Pajączkowski 517
W. Szewczyk, Literatura niemiecka w XX wieku − K. Gajek 519
A. Rogalski, Niemiecka Republika Federalna − M. Szyrocki 521
Ziemia trzebnicka − Z. Szkurłatowski 523
Polemika
M. Wolański, Odpowiedź prof. K. Orzechowskiemu 526
Kronika naukowa
A. Dereń, Archiwum śląskie rewindykowane z Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej 532
F. Mětšk, Archiwum kultury serbołużyckiej w Budziszynie i znaczenie jego zbiorów dla nauki polskiej 534

 

159 Total Views 1 Views Today