19, 1964, 1-2

sob055

Artykuły i studia materiałowe
Str.
L. Tyszkiewisz, Zachodni sąsiedzi plemion śląskich 3
W. Korta, Rozwój średniej i drobnej świeckiej własności feudalnej na Śląsku do połowy XIII wieku 18
W. Turoń, Zarys dziejów kancelarii Henryka Probusa (1270-1290) 39
K. Bobowski, Ze studiów nad dyplomatyką książęcą w Polsce w XIII w. 55
L. Matusik, Kontakty kanoników regularnych w Kłodzku z klasztorem św. Doroty w Wiedniu w XV wieku 66
K. Orzechowski, O śląskich źródłach do poznania chłopskiego prawa spadkowego w późnym feudalizmie 78
B. Turoń, Z dziejów kancelarii biskupów wrocławskich w Nysie w latach 1601-1700 88
J. Leszczyński, Nowe dane do stosunków demograficznych na Dolnym Śląsku na przełomie XVII i XVIII wieku 97
S. Michalkiewicz, Ruchy chłopskie na Dolnym Śląsku w latach 1808-1810 116
H. Zieliński, Polska myśl polityczna a sprawa ziem zachodnich (przed rokiem 1914) 143
Miscellanea źródłowe
A. Skowrońska, Nie drukowane dokumenty biskupa Tomasza z pierwszej połowy XIII wieku 161
R. Heck, Stosunki społeczne i narodowościowe Strzelina w drugiej połowie XIV wieku (W świetle nieznanego spisu podatkowego z 1371 r.) 171
J. Gierowski, Zabiegi o podniesienie poziomu sukiennictw w krajach Korony Czeskiej w początkach XVIII w. 195
Bibliografia prac prof. dra Karola Maleczyńskiego za lata 1923-1963 − zestawiła A. Skowrońska 211

 

237 Total Views 1 Views Today