19, 1964, 3-4

sob057sob056

Artykuły i studia materiałowe
Str.
M. Orzechowski, Koncepcje repolonizacji ziem zachodnich i północnych z okresu drugiej wojny światowej 225
J. Wojtal, ”Odra-Nisa (1944-1945)-pismo śląskiej organizacji SL-ROCh – wobec problemu odzyskania ziem zachodnich 240
B. Pasierb, Początki przesiedlenia Niemców z Dolnego Śląska (czerwiec-grudzień 1945) 253
M. Jakubczyc, Akcja osadnicza we Wrocławiu w 1945 i na początku 1946 roku 274
M. Zduniak, Udział Polaków w życiu muzycznym Wrocławia w czasach nowożytnych 286
J. Domagała, ”Nowiny Szląskie”−wrocławski tygodnik polski dla ludności ewangelickiej, styczeń 1884−czerwiec 1891 302
S. Bylina, Z problematyki kontaktów Macieja z Janowa ze Śląskiem w drugiej połowie XIV wieku 322
J. Petráň, M. Maur, Tranzyt towarów kupców wrocławskich przez Czechy do Norymbergii w latach 1540-1576 336
M. Szyrocki, Andrzej Gryphius. W trzechsetną rocznicę śmierci 365
K, Matwijowski Wrocławskie chóry protestanckie w XVII i XVIII wieku 382
Miscellanea źródłowe
M. Czapliński Nieznany śląski polonik z XVI wieku 395
Rercenzje
M. Szyrocki, Historia literatury niemieckiej. Zarys − K. Gajek 397
R. Lehmann, Geschichte der Niederlausitz − J. Leszczyński 400
Brno v minulosti a dnes − R. Heck 404
Schlesisches Urkundenbuch − K. Maleczyński 406
A. Sabisch, Die Grabstätten der Bischöffe Stephan (†1345) und Apeczko (†1352) von Lebus in der Breslauer Domkirche oraz tenże, Die ältesten Bischofsgräber im Breslauer Dom, Studien zur Freilegung der Grüfte im unteren Planum des Hohen Chores (November 1950 bis März 1951) − A. Świerk 410
Die deutsche Literatur, Texte und Zeugnisse − K. Gajek 411
M. Šmerda, Těšínsko před povstáním v roce 1766 − K. Orzechowski 412
E. Odorkiewicz, Śląsk w organizacji powstańczej w latach 1862-64 − M. Pater 415
Z. Grot, Rok 1863 w zaborze pruskim − M. Pater 416
W. Pöls, Sozialistenfrage und Revolutionsfrucht in ihrem Zusammenhang mit den angeblichen Staatsstreichplänen Bismarcks − A. Galos 418
D. Fricke, Bismarck Prätorianer. Die berliner politissche Polizei im Kampf gegen die deutsche Arbeiterbewegung (1871-1898) − A. Galos 419
Źródła do dziejów powstań śląskich − F. Hawranek 421
B. Puchert, Der Wirtschaftskrieg des deutschen Imperialismus gegen Polen 1925-1934 − A. Brożek 425
Dolny Śląsk w świetle dokumentów niemieckich z lat 1926-1939 − S. Pajączkowski 429
Z. Dulczewski, A. Kwilecki, Społeczeństwo wielkopolskie w osadnictwie ziem zachodnich − M. Orzechowski 431
Zapiski sprawozdawcze
T. R. Schellenberg, Akten und Archivwesen in der Gegenwart – Theorie und Praxis − B. Turoń 434
T. Kałkowski, Tysiąc lat monety polskiej − K. B. 435
J. Raupp, Sorbische Volksmusikanten und Musikinstrumente − J. L. 435
„Greifswald-Stralsunder Jahrbuch” − W. Pyrek 435
R. Ogrissek, Siedlungsform und Sozialstruktur agrarischer Siedlungen in der Ostoberlausitz dem 16. Jahrhundert − W. 436
F. Mětšk, Ludność serbołużycka na terenie państwa stanowego Braść-Brody i jej germanizacja od końca XVI w. na tle historii politycznej i gospodarczej − J. L. 436
„Oberlausitzer Forschungen” − J. L. 437
Z. Gradavský, Znane skutečnu podobu slezskich hradů? − B. Grydyk 437
R. Heck, Zjazd głogowski w 1462 r. − B. L. 438
La renaissance et la réformation en Pologne et en Hongerie − W. 438
M. Małowist, Śląskie tekstylia w Zachodniej Afryce w XVI i XVII w. − K. J. M. 439
M. Hroch, J. Petrań, Europejska gospodarka i polityka w XVI i XVII w. Kryzys czy regres − K. J. M. 439
J. Zaremba, Adam Gdacjusz wobec kontrreformacji na Śląsku po wojnie trzydziestoletniej − K. J. M. 440
S. Michalkiewicz, Kwestia chłopska w opinii publicznej Śląska i pierwsze próby reform na przełomie XVIII i XIX wieku (1793-1806) − K. J. M. 440
W. Schmidt, Działalność polityczna Wilhelma Wolffa na Śląsku do r. 1846 − M. P. 440
J. Chlebowczyk, Szałaśnictwo i gospodarka leśna w Beskidzie Śląskim w dobrach Komory Cieszyńskiej u schyłku feudalizmu do 1800 roku − K. J. M. 441
T. Bieda, Z historie českych kolonii w okoli Střelina − W. Turoń 441
J. Sydor, Ruch chłopski w powiatach górskich Dolnego Śląska u progu Wiosny Ludów − M. P. 442
J. Willaume, Polacy w powstaniu drezdeńskim 1849 r. − M. P. 442
E. Klein, Mord w Potempie. Kapitulacja Republiki Weimarskiej przed Hitlerem − K. J. M. 442
R. Weiner, Przemiany w nastawieniu gospodarczym i poziomie intensywności rolnictwa raciborskiego w latach 1933-1961 − K. J. M. 443
P. Peikert, Kronika dni oblężenia (Wrocław 22 I – 6 V 1945 r.) − S. P. 443
Bibliografia
Bibliografia historii Śląska za rok 1963 − zestawił J. Pabisz, 445
Kronika naukowa
J. Chlebowczyk, Kolejne posiedzenie komisji polsko-czechosłowackiej 507
R. Heck, Konferencja o historiografii regionalnej w Ołomuńcu 508
A. Galos, Sesja polsko-niemieckiej komisji historycznej w Wenigerode 510
W. Zajączkowska, Zbiór Tadeusza Regera, znanego działacza socjalistycznego ziemi cieszyńskiej (przechowany w Archiwum Państwowym w Łodzi) 511
A. Dereń, Wspomnienie pośmiertne o Józefie Stojanowskim (ur. 19 VII 1884 – zm. 17 V 1964) 519

 

148 Total Views 1 Views Today