20, 1965, 1

sob058

Artykuły i studia materiałowe
Str.
F. Mětšk, Wczesne osadnictwo serbołużyckie w zachodniej części województwa wrocławskiego 1
K. Orzechowski, Lenna zależność książąt śląskich od Czech w świetle aktów z lat 1327, 1329 i 1339 17
J. Leszczyński, Nieudana próba odzyskania księstwa opolsko-raciborskiego przez Habsburgów w 1652 roku 36
J. Kwak, Ludność Lwówka śląskiego w świetle spisu ludności z 1791 roku 45
M. Czapliński, Posłowie polscy w Berlinie w latach I wojny światowej w świetle dzienników H. P. Hanssena 67
M. Wrzosek, Działania bojowe podgrupy ”Butrym” podczas III Powstania Śląskiego w 1921 roku 80
Recenzje
E. Richtsteig, Peter Wlast − S. Bieniek 96
A. Míka, Poddaný lid v Čechách v prvni poloviné 16. století − R. Heck 98
F. Mětšk, K wobydlerskej statistice markhrabinstwa Horneje Łužicy zesrjedź 16. do započatka 18. lěstotka − J. Leszczyński 102
J. B. Neveux, L’Europe Centrale. La lusace terre de transition, de la paix de Prague (1635) a nos jours − J. Leszczyński 104
A. Brożek, Wysiedlenia Polaków na Górnym Śląsku przez Bismarcka − M. Pater 107
D. Fricke, Zur Organisation und Tätigkeit der deutschen Arbeiterbewegung (1890-1914) − A. Galos 110
R. Korth, Die preußische Schulpolitik und die polnischen Schulstreiks. Ein Beitrag zur Preußischen Polenpolitik der Ära Bülow − A. Galos 111
I. Geiss, Tzw. Polski pas graniczny 1914-1918. Przyczynek do niemieckiej polityki wojennej w czasie I wojny światowej − A. Juzwenko 115
Proletarisch-revolutionäre Literatur 1918 bis 1933. Ein Abriß − M. Szyrocki 119
E. Serwański, Hitlerowska polityka narodowościowa na Górnym Śląsku − A. Basak 119
J. Sobczak, Przesiedleńcy w Niemieckiej Republice Federalnej − B. Pasierb 122
Zapiski sprawozdawcze
J. Herrmann, Einige Fragen der Slawischen Burgerentwicklung zwischen mittlerer Elbe und Oder − L. T. 125
A. Cs. Sós, Bemerkungen zur Frage des Archeologischen Nachlasses der Awarenzeitlichen Slawen in Ungarn − L. T. 125

 

233 Total Views 1 Views Today