20, 1965, 2

sob060

Artykuły i studia materiałowe
Str.
J. Kazimierczyk Z badań nad kształtowaniem się wczesnośredniowiecznego ośrodka miejskiego na lewym brzegu Odry we Wrocławiu 137
A. Świerk Piętnastowieczny księgozbiór Jana Rodzyny, polskiego kaznodziei we Wrocławiu 171
R. Ergetowski Nieznany rękopis Augusta Mosbacha pt „Zarys dziejów polskich po roku 1831” 179
A. Szefer O próbie zespolenia mniejszości niemieckiej w województwie śląskim w latach 1933-1939 187
B. Pasierb Niemieckie ugrupowania antyfaszystowskie we Wrocławiu (maj-grudzień 1945 r.) 205
Miscellanea źródłowe
K. Maleczyński Kilka niedrukowanych dokumentów śląskich z pierwszej połowy XIII wieku 217
M. K. Malczewska Nieznana relacja z pobytu Fryderyka I na Śląsku 224
Recenzje
W. Küchler, Das Bannmeilenrecht. Ein Beitrag der Mittelalterlichen Ostsiedlung zur wirtschaftlichen und rechtlichen Verschränkung von Stadt und Land − K. Orzechowski 229
B. Sobotík, Opavský rejstřik mostného z roku 1349 − V. Čechová 233
G. Székely, Egy Német humanista és az 1514 évi Magyarorszagi megtorlás − J. Pasławska 234
J. Janczak, Rozmieszczenie produkcji roślinnej i zwierzęcej na Śląsku na przełomie XVII i XIX wieku − S. Michalkiewicz 235
M. Musiat, Zur Lebensweise des Landwirtschaftlichen Gesindes in der Oberlausitz − J. Leszczyński 237
Stare i nowe Siołkowice − B. Garyga 239
Problem polsko-niemiecki w traktacie wersalskim − A. Juzwenko 243
J. Kozeński, Czechosłowacja w polskiej polityce zagranicznej w latach 1932-38 − J. Valenta 248
Dolny Śląsk − J. Bartosz 257
Zapiski sprawozdawcze
Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364-1764 − L. Matusik 259
I. Kaniewski, R. Żelewski, W. Urban, Studia z dziejów młodzieży Uniwersytetu Krakowskiego w dobie renesansu − L. Matusik 260
W. Grabska, Ekonomiczna ekspansja Niemiec na wschód w latach 1870-1939 − M. J. C. 261
Wspomnienia peperowców śląskich − K. F. 261
T. Rawski, Wyzwolenie Śląska − R. Gelles 262
J. W. Gołębiowski, Przejęcie i uruchomienie przemysłu opolszczyzny w latach 1945-1946 − J. Puciłowski 263
S. Banasiak, Osadnictwo rolne w województwie śląsko-dąbrowskim w latach 1945-1947 − R. Gelles 264
N. Kołomejczyk, Polski Związek Zachodni (okręg śląski) w latach 1945-1950 − J. Puciłowski 264
Rozwój gospodarczy ziem zachodnich w dwudziestoleciu Polski Ludowej i jego perspektywy − S. P. 265
Zaranie Śląskie − M. D. 265
Kronika naukowa
Przewody habilitacyjne i obrona prac doktorskich z zakresu historii Śląska 267
B. Reiner, Instytut Śląski w Opolu 273

 

223 Total Views 1 Views Today