20, 1965, 3

sob062sob061

Artykuły i studia materiałowe
Str.
L. Matusik, Niektóre aspekty dziejów klasztoru Kanoników Regularnych w Kłodzku a zagadnienie „Psałterza Floriańskiego” 277
J. Pošvář Talary na Śląsku 318
S. Inglot, Z. Szkurłatowki, L. Wiatrowski, Stan i potrzeby badań nad wysokością plonów w rolnictwie śląskim w okresie od XVI do XIX wieku 326
K. Fiedor, Walka klasowa na wsi śląskiej w latach 1918-1932 366
L. S. Styś, Rozminowanie Dolnego Śląska w latach 1945-1948 401
Recenzje
Siedlung und Verfassung der Slawen zwischen Elbe, Saale und Oder − L. A. Tyszkiewicz 410
Cronica Domus Sarensis. Kronika Klaštera žd’árského − J. Gajda 415
I. Hlavaček, Knihovna kláštera třeboňskěho v ramci dějin knihovyn českých augustiánských klášterů. Studie k dějinán knihovyn v českým state v dobe pŕedhusitske − L. Matusik 418
J. Leszczyński, Der Klassenkampf der Oberlausitzer Bauern in den Jahren 1635-1720 − K. Orzechowski 421
Uhorsky simplicissimus − K. Gajek 425
J. Krasuski, Z dziejów niemieckiej myśli politycznej XIX i XX wieku. Eseje filozoficzno-historyczne − A. Galos 428
J. Żerkowski, Najstarsze spółdzielnie spożywców w Polsce (wraz z zarysem 95-lecia spółdzielczości spożywców) − S. Pajączkowski 429
R. Patemann, Der Kampf um die preußische Wahlreform im Ersten Weltkrieg − A. Galos 431
Wojciech Korfanty przed sądem marszałkowskim. Dokumenty − H. Zieliński 432
T. Musioł, Szkolnictwo polskie w rejencji opolskiej 1919-1939 − K. Orzechowski 434
Wspomnienia Cieszyniaków − K. Fiedor 437
Zapiski sprawozdawcze
Zaranie Śląskie − D. M. 439
J. Kłoczkowski, Wspólnoty chrześcijańskie. Grupy życia wspólnego w chrześcijaństwie zachodnim od starożytności do XV wieku − L. M. 440
J. Meznik, Karel IV, patriciat a Cechy − E. M. 441
J. Meznik, Venkovske statky pražských měšt’anů v době predhusitske a husitske − E. M. 441
R. Forberger, Die „Vergleichungs-Tabellen” der Landes-oekonomie-manufactur- und commercien-deputation (1790-1811) − W. P. 441
J. Chlebowczyk, Wybory do organów przedstawicielskich na Śląsku Cieszyńskim w 1848 r. Przyczynek do badań nad kształtowaniem się świadomości i aktywności społecznej w okresie kapitalizmu − J. S. 442
M. Orzechowski, Akcja plebiscytowa na przecz Górnego Śląska w Nadrenii i Westfalii − R. G. 442
T. Falecki, Z problematyki niemieckiego szkolnictwa mniejszościowego w województwie śląskim w latach 1926-1928 − R. G. 443
Casowa dokumentacija k najnosim sebskim stawiznam − J. L. 444
Przemiany przestrzenne, ludnościowe i społeczne w województwie katowickim w okresie XX-lecia PRL −B. P. 444
Polemika
W odpowiedzi Recenzentowi − J. Kozeński 446
Kronika naukowa
K. Fiedor, Sprawozdanie z XII sesji Polsko-niemieckiej Komisji Historycznej w Wiśle 449
S. Michalkiewicz, Działalność Zakładu Historii Śląska Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w latach 1961-1964 450
T. Ładogórski, Działalność pracowni zakładu Atlasu Historycznego IH PAN we Wrocławiu w latach 1959-1965 453
A. Szefer, Z dziejów Śląskiego Instytutu Naukowego w Katowicach 456

 

184 Total Views 1 Views Today