34, 1979, 1

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_34_1979_1 Source file
50 MB 21

sob122sob121

Artykuły i studia materiałowe
J. Mularczyk, Z problematyki walk o władzę na Śląsku w latach czterdziestych XIII wieku 1
M. Ptak, Śląskie ordynacje ziemskie 17
Z. Landau, Minister skarbu Józef Englich (próba biografii) 37
K. Kawalec, Endecja wobec problemu niemieckiego w latach 1926-1933 55
J. Juchnowski, W. Kalicki Działalność propagandowa PPS Dolnego Śląska (1945-1948) 71
Miscellanea źródłowe
R. Stelmach, Nieznany dokument Henryka VI z 26 V 1323 roku 95
J. Burchardt, Zmiany zasięgu języka polskiego na ziemi trzebnicko-milickiej w XVIII wieku 99
Z. Fras, Florian Ziemiałkowski wobec spraw narodowych na Śląsku 105
A. Galos, Policja pruska a Polonia amerykańska 107
Recenzje
J. Kaźmierczyk, K. Macewicz, S. Wuszkan, Studia i materiały do osadnictwa Opolszczyzny wczesnośredniowiecznej – J. Lodowski, 113
B. Dzieduszycka, Ze studiów nad wczesnośredniowiecznymi technikami budownictwa obronnego. Umocnienia wczesnośredniowiecznego Kaszowa, województwo wrocławskie – J. Kos, J. Wrzesiński 115
R. Kiersnowski, Życie codzienne na Śląsku w wiekach średnich – R. Heck 116
Dzieje kultury politycznej w Polsce – D. Leszczyński 119
E. Hartstock, Die sorbische nationale Bewegung in der sächsischen Oberlausitz 1830-1848/49 – M. Pater 122
Lage und Kampf der Landarbeiter im ostelbischen Preussen (vom Anfang des 19. Jahrhunderts bis zur Novemberrevolution 1918/19). Quellen – F. Hawranek 124
Z. Bednorz, Dyszlem i parą. Z dziejów polskiej literatury podróżniczej na Śląsku – A. Zieliński 125
“Drang nach Osten” i narody Centralnoj, Wostocznoj i Jugo-Wostocznoj Jewropy, 1871-1918 – A. Galos 127
T. Szułdrzyński, Wspomnienia wielkopolskie – A. Galos 129
Józef Iwicki, Z myślą o Niepodległej – A. Galos 131
A. Loch, Ku brzegom nadziei – L. Smołka 133
Jan Przewłocki, Stosunek mocarstw zachodnioeuropejskich do problemów Górnego Śląsk w latach 1918-1939 – W. Wrzesiński 136
Źródła do historii ruchu robotniczego na Śląsku Opolskim – W. Wrzesiński 138
S. Turley, Koncepcje ustrojowe obozu londyńskiego – P. de Laval 141
Cz. Kubasik, Związek Młodzieży Polskiej na Śląsku w latach 1948-1957 – A. Małkiewicz 144
Inwentarz akt Uniwersytetu Wrocławskiego 1811-1945 – B. Turoń 146
Omówienia
J. Kaźmierczyk, Podkowy na Śląsku w X-XV wieku – J. Lodowski 149
Monumenta delineationen Moraviae – A. Trznadel 150
Der deutsche imperialismus und Polen 1918 bis 1939 – A. Galos 150
Na śląskiej fali 1927-1977 – R. Szymanowski 151
Działalność naukowa archiwów polskich – A. Huczek 152
Polemika
Bibliografia krajoznawcza – uwagi do recenzji B. Turonia – T. Mazurska, K. R. Mazurski 154
Odpowiedź na uwagi polemiczne T. i K. Mazurskich w sprawie Bibliografii krajoznawczej województwa wrocławskiego – B. Turoń 155
Kronika naukowa
F. Nowacki, Seminarium zachodnioniemieckich i polskich nauczycieli historii – działaczy związkowych w Kolonii (20-24 XI 1977 r.) 156
I. Lasak, Konferencja “Neolityzacja Polski południowo-zachodniej” (16-18 III 1978 r.) 158
I. Lasak, Konferencja “Kultury archeologiczne i środowisko geograficzne doliny Kopanicy w późnym plejstocenie i wczesnym holocenie” (24 IV 1978 r.) 159
M. Derwich, Sesja naukowa “Dzieje oręża polskiego na Śląsku” 161
S. Solicki “Dolny Śląsk w kręgu kultury polskiej”. Sesja popularnonaukowa w Niemczy 28 V 1978 roku 160
354 Total Views 1 Views Today