35, 1980, 4

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_35_1980_4 Source file
30 MB 23

sob134

Artykuły i studia materiałowe
K. Orzechowski, Kompetencje ogólnośląskich zastępczych zgromadzeń stanowych i ich miejsce w systemie zjazdów 577
M. S. Wolański, Stanowisko polskich ugrupowań politycznych wobec utworzenia dwu państw niemieckich 587
Miscellanea źródłowe
W. Dziewulski, Kłodzka starszyzna cechowa w r. 1369 607
W. Węgrzyn-Klisowska, Muzyczne kontakty Berlioza ze Śląskiem 613
A. Brożek, Materiały do dziejów powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku w zbiorach Instytutu Historycznego im. Generała Władysława Sikorskiego w Londynie 619
Recenzje
J. Kaźmierczyk, Kamienne elementy obronne grodów śląskich w VIII-XII w. – L. A. Kamiński 623
Historia chłopów śląskich – Z. Szkurłatowski, W. Korta 624
O. Karzel, Die Reformation in Oberschlesien – J. Drabina 635
W. Magnuszewski, Z dziejów elearów polskich. Stanisław Stroynowski, lisowski zagończyk, przywódca i legislator – L. Ziętkowski 637
Wrocławskie aktualności sprzed lat. Z prasy polskiej XIX-wiecznej – M. Pater, A. Galos 639
J. Borzyszkowski, Z dziejów pracy organicznej na Pomorzu. Działalność gospodarza Stanisława Sikorskiego w okresie zaboru pruskiego – S. Żyga 642
I. W. Czurkina, Słowenskoje nacyonalno-oswoboditielnoje dwiżenije w XIX w. i Rossija – J. Gruchała 644
Ludwik Skiba, Dolnośląskie Zagłębie Węglowe w organizmie gospodarczym PRL – M. Dyba 647
Dzieło literackie jako źródło historyczne – K. Januszkiewicz 649
Informacja o zasobie Archiwum Państwowego w Legnicy – K. Grygajtis 652
Kronika naukowa
M. Zduniak, Konferencja naukowa w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu 654
S. Solicki, Sesja naukowa z okazji pięćsetnej rocznicy śmierci Jana Długosza 656
R. Gelles, “Historyczna rola układu zgorzeleckiego”. Konferencja naukowa, Zgorzelec 26-28 VI 1980 r. 657
391 Total Views 1 Views Today