36, 1981, 4

sob142sob141

Artykuły i studia materiałowe
P. Heumos, Organizacje rolnicze a odrodzenie narodowe w Czechach od schyłku XVIII w. do wyborów do Rady Państwa w 1891 r. 503
M. Czapliński, Z dziejów niemieckiej propagandy kolonialnej i morskiej na Śląsku przed I wojną światową 523
S. Zahradnik, Przejawy życia organizacyjnego Polaków w Czechosłowacji w latach 1920-1938 545
J. M. Kupczak, Próby współpracy organizacji polonijnych w RFN 561
Miscellanea źródłowe
M. Górny, Wiek nowożeńców w parafii Radzionków w latach 1851-1870 573
B. S. Kunda, Z polskich badań folklorystycznych na Śląsku Cieszyńskim (Sekcja Folklorystyczna Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czechosłowacji) 579
Artykuły recenzyjne i recenzje
K. Pawlik, W sprawie nyskiej biblioteki parafialnej. 585
R. Majewski, Problematyka walk o wyzwolenie Dolnego Śląska w radzieckiej literaturze historycznej 593
W. Marschall, Schlesien auf dem Konzil von Basel; Schlesier auf dem Konzil von Konstanz – J. Drabina 605
E. Němec, E. Šefčík, Listinář Těšínska – W. Fabijański 606
Der Berliner Kongress 1878. Protokolle und Materialien – A. Galos 608
S. Wierzchosławski, Polski ruch narodowy w Prusach Zachodnich w latach 1860-1914 – A. Galos 609
J. R. Wędrowski, Stany Zjednoczone a odrodzenie Polski. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec sprawy polskiej i Polski w latach 1916-1919 – P. de Laval 611
Akten der Reichskanzlei Weimarer Republik – A. Galos 614
S. Srokowski, Z krainy Czarnego Krzyża – W. Wrzesiński 616
“Klasa robotnicza na Śląsku”, t. V – A. Galos 619
Wydarzenia czerwcowe w Poznaniu 1956; Poznański czerwiec 1956 – W. Wrzesiński 620
Piotr Dobrowolski, Zachodnioniemiecka myśl polityczna a pokojowe współistnienie i odprężenie – B. Gralak 624
Procesy normalizacji stosunków PRL-RFN w latach 1972-1974 – J. M. Kupczak 626
PZPR na Śląsku Opolskim – Cz. Lewandowski 628
O kształceniu pedagogiczno-artystycznym. Z doświadczeń filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie 1971-1980 – B. S. Kunda 630
“Informationes”. Biuletyn Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie, nr 2 – W. Korta 633
Gospodarka surowcami skał litych na Dolnym Śląsku. Materiały do konferencji – K. Grygajtis 634
Historiografie v Československu 1970-1980. Výběrová Bibliografie – R. Gładkiewicz 635
Kronika naukowa
E. Czapiewski, Konferencja o dziejach kultury politycznej 637
L. Smołka, Sesja naukowa poświęcona 60 rocznicy powstań śląskich (27-28 IV 1981) 639
K. Matwijowski, Obchody 190 rocznicy Konstytucji 3 Maja na Dolnym Śląsku 640
R. Gładkiewicz, Tysiąc lat Kłodzka – sesja naukowa (Kłodzko, 23 V 1981) 642
A. Galos, Konferencja naukowa poświęcona 40-leciu zamordowania profesorów lwowskich 643
Regionalny Komitet Porozumiewawczy Związków Twórczych i Stowarzyszeń Naukowych we Wrocławiu – oprac. K. Matwijowski 644
Przewody habilitacyjne i obrona prac doktorskich z zakresu historii Śląska (uwzględniono prace z archeologii, filologii, prawa i nauk politycznych) za lata 1976-1980 – zestawił K. Matwijowski 645
Nekrologi
Władysław Dziewulski (1904-1981) – F. Hawranek 656

 

316 Total Views 1 Views Today