37, 1982, 1-2

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_37_1982_1-2 Source file
46 MB 3

sob144sob143

Artykuły i studia materiałowe
L. Tyszkiewicz, Wschodni sąsiedzi Niemiec w historiografii końca X i początków XI stulecia 1
A. Nyrek, Uwagi o zwartości drzewostanów leśnych na ziemiach polskich od X do XIV w. 13
R. Ergetowski, Polonia lipska wobec setnej rocznicy zgonu ks. J. Poniatowskiego 29
H. Zwahr, Przyczynek do genezy niemieckiego proletariatu 43
Z. Szkurłatowski, Niektóre społeczno-ekonomiczne aspekty degradacji struktury użytkowania ziemi na terenie województwa legnickiego w latach 1960-1980 71
Miscellanea źródłowe
B. Turoń, Formuły “datum per manus” i “habuit in commisso” w dokumentach Henryka VI Wrocławskiego 85
Romuald Gelles Sytuacja na Górnym Śląsku po wygaśnięciu konwencji genewskiej (wrocławska narada w dn. 23 III 1938 r.) 93
Recenzje
G. Schlegel, Das Zisterzienserkloster Dargun 1172-1552 – K. Bobowski 103
M. Cetwiński, Rycerstwo śląskie do końca XIII wieku. Pochodzenie – gospodarka – polityka – T. H. Orłowski 104
J. Walachowicz, Geneza i ustrój polityczny Nowej Marchii do początków XIV wieku – K. Bobowski 108
Kniha počtů kralovského mésta Loun z let 1450-1472 a 1490-1491 – T. Bogacz 110
J. Drabina, Kontakty Wrocławia z Rzymem w latach 1409-1517 – S. Solicki 112
M. R. Haines, Population and Economic Change in Nineteenth Century Eastern Europe: Prussian Upper Silesia, 1840-1913 – A. Brożek 114
Korespondencja z Ameryki w prasie polskiej na Śląsku (1868-1900) – A. Galos 115
T. L. Baker, The First Polish Americans, Silesian Settlements in Texas – A. Brożek 118
J. Wojciak, Walka polityczna w wyborach do Parlamentu Rzeszy i Sejmu pruskiego w Poznańskiem w latach 1898-1914 – A. Galos 121
J. Gołaski, Atlas rozmieszczenia młynów wodnych w dorzeczu Warty, Brdy i części Baryczy w okresie 1790-1960, cz. 1 – J. Janczak 124
A. Warzok, Czas na rozdrożach (Wspomnienia) – L. Smołka 124
Stronnictwo Demokratyczne na Dolnym Śląsku w latach 1945-1975 – H. Kobus 127
R. Gelles, J. Pabisz, Bibliografia historii Śląska za lata 1945-1975 – S. Dąbrowski, K. Fiedor 128
Znaczenie materiałów archiwalnych dla bezpieczeństwa prowadzenia robót górniczych. – K. Grygajtis 130-133
Kronika naukowa
K. Bobowski, Wystawa “Prusy – próba bilansu” w Berlinie Zachodnim 134
A. Barciak, Sympozjum “Historia kryminalistyki i kryminalistyka w historii” 135
R. Gładkiewicz, Konferencja Polsko-Czechosłowackiej Komisji Historycznej w Bratysławie 10-12 XI 1981 r. 138
J. M. Kupczak, Konferencja nauczycieli polonijnych w Bochum (RFN) 140
B. Rok, Konferencja naukowa poświęcona Profesorowi Władysławowi Czaplińskiemu jako uczonemu i wychowawcy 141
J. Pasławska, 35 lat Wojewódzkiego Archiwum Państwowego we Wrocławiu 142
Nekrologi
Władysław Eugeniusz Czapliński 3 X 1905 – 17 VIII 1981 – K. Matwijowski, 143
Profesor Zbigniew Hornung – uczony lwowski i wrocławski – J. Wrabec 149
Franciszek Hawranek (1919-1981) – W. Lesiuk 152
Antoni Knot (20 V 1904-2 I 1982) – S. Solicki 155
350 Total Views 1 Views Today