37, 1982, 1-2

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_37_1982_1-2_src Source file
75
pdf Sobotka_37_1982_1-2_ocr OCR file
60
pdf Sobotka_37_1982_1-2 Table of contents
66

Author Title / Column Page
Artykuły i studia materiałowe
Lech A. Tyszkiewicz Wschodni sąsiedzi Niemiec w historiografii końca X i początków XI stulecia 1–12
Aleksander Nyrek Uwagi o zwartości drzewostanów leśnych na ziemiach polskich od X do XIV w.  13–27
Ryszard Ergetowski Polonia lipska wobec setnej rocznicy zgonu ks. J. Poniatowskiego 29–41
Hartmut Zwahr Przyczynek do genezy niemieckiego proletariatu 43–69
Zygmunt Szkurłatowski Niektóre społeczno-ekonomiczne aspekty degradacji struktury użytkowania ziemi na terenie województwa legnickiego w latach 1960–1980 71–84
Miscellanea źródłowe
Bronisław Turoń Formuły “datum per manus” i “habuit in commisso” w dokumentach Henryka VI Wrocławskiego 85–92
Romuald Gelles Sytuacja na Górnym Śląsku po wygaśnięciu konwencji genewskiej : (wrocławska narada w dn. 23 III 1938 r.) 93–102
Recenzje
103–133
Nekrologi
143–157
615 Total Views 1 Views Today