38, 1983, 2

sob150sob149

Artykuły i studia materiałowe
J. Mularczyk, O urzędach i urzędnikach śląskich XIII wieku 153
K. Orzechowski, “Communitas terrae” w polskich źródłach do końca XIV wieku 173
Z. Borcz, Funkcje pozarolnicze współczesnej wsi w porównaniu ze stanem 1840 r. (na przykładzie okolic Oleśnicy) 187
J. R. Godlewski, Obszar Górnego Śląska w polskim planowaniu wojennym w latach 1922-1939 207
Miscellanea źródłowe
K. Ciechanowski, W sprawie datowania trzech tympanonów polskich z XIII w. na podstawie inskrypcji wotywnych (artykuł polemiczny) 235
Z. Domasławski, Cz. Margas, Zainteresowania naukowe jeleniogórskich lekarzy w XVIII w. 241
L. Łaptiewa, M. Lubawskij jako wykładowca historii Polski na Uniwersytecie Moskiewskim w początkach XX w. 245
Recenzje
Z. Boras, Związki Śląska i Pomorza Zachodniego z Polską w XVI w. – W. Gładkiewicz 253
K. Maleczyńska, Zainteresowania czytelnicze mieszczan dolnośląskich okresu Renesansu – W. Gładkiewicz, 256
E. Opaliński, Elita władzy w województwach poznańskim i kaliskim za Zygmunta III – J. Sobczak 257
M. Trzeciakowska, W dziewiętnastowiecznym Poznaniu. Życie codzienne miasta 1815-1914 – A. Galos 261
J. Janczak, Z kuferkiem i chlebakiem. Kartki z przeszłości uzdrowisk i turystyki śląskiej – K. Matwijowski 263
J. Oleksiński, I nie ustali w walce – J. M. Kupczak 265
Dzieje Górnego Śląska w latach 1816-1947 – A. Galos, W. Wrzesiński 266
W. Czapliński, Szkoła w młodych oczach – K. Matwijowski 274
Metodologické a metodické otazky vyzkumu průmyslových oblastí za kapitalismu – J. Jaros 277
Catalogus manu scriptorum codicum medii aevi Latinorum [Bibliothecae Universitatis Wratislaviensis] signa 180-260 comprehendens – S. Solicki 279
“Szkice Brzeskie”, t. I – R. Gładkiewicz 282
Oleśnica. Monografia miasta i okolic – J. Spychała 285
S. Solicki, Wołów, zarys dziejów miasta i regionu – R. Ergetowski 286
30 Jahre Institut für Sorbische Volksforschung 1951-1981 – R. Gelles 290
“Hospodářské dějiny”, t. 1-6 – R. Gładkiewicz 291
Kronika naukowa
A. Nowak, “Tradycje polskiego ruchu robotniczego a współczesność” – sesja popularnonaukowa z okazji 100-lecia polskiego ruchu robotniczego 295
S. Achremczyk, W 60 rocznicę powstania Związku Polaków w Niemczech 296
J. M. Kupczak, 60-lecie Związku Polaków w Niemczech 298
A. Zawisza, Wystawa “Gdy mowa polska znaczyła przetrwanie”, Wrocław 27 X – 31 XII 1982 299
L. Smołka, W sześćdziesiątą rocznicę powstania Związku Polaków w Niemczech. Sesja naukowa w Poznaniu 300
E. Wojtaś, Kultura jako element stylu życia mieszkańców wsi 302
K. Matwijowski Jubileusz Prof. dra Józefa Andrzeja Gierowskiego 303

 

298 Total Views 1 Views Today