8, 1953

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_8_1953_src Source file
47 MB 3
pdf Sobotka_8_1953_ocr OCR file
15 MB 3
pdf Sobotka_8_1953 Table of contents
110 kB 3

Autor Tytuł / Dział Str.
Cytaty 4
Z przemówienia Prezesa Rady Ministrów Józefa Cyrankiewicza na sesji naukowej Polskiej Akademii Nauk poświęconej polskiemu Odrodzeniu 5–8
Od redakcji 9
Artykuły
Maleczyńska E. Kilka uwag na temat problematyki badań okresu Odrodzenia w dziejach Śląska 11–38
Inglot S. Produkcja roślinna i zwierzęca na Dolnym Śląsku w drugiej połowie XVI w. 39–68
Tync St. Z życia patrycjatu wrocławskiego w dobie renesansu 69–123
Wierzejska M. Piotr Polak “defensor regni Poloniae” w dobie walk husyckich 124–142
Wojtal J. Głosy szlacheckiej opinii o Śląsku 1572-1648 143–166
Frančić M. Walka klasowa chłopów czeskich w XVII w. : cz. 2 167–222
Materiały
Korta W. Nieznana księga podatkowa księstwa wrocławskiego z 1425 r. 223–256
Heck R. Fragment życia i walki klasowej w polskiej wsi śląskiej w XVI w. 257–267
Śliziński J. Z dziejów stosunku śląskich mas ludowych do braci czeskich w dniach ich prześladowań 268–279
Kronika naukowa za r. 1952
343–367
Spis współpracowników 368
257 Total Views 1 Views Today