ISSN: 0037-7511

Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka” to czasopismo istniejące od 1946 r., początkowo jako półrocznik „Sobótka”, a od 1957 r. jako kwartalnik pod obecnym tytułem. Do 2018 r. pismo było wydawane przez Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, wrocławski oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego.
Od 2019 r. wydawanie czasopisma wziął na siebie Uniwersytet Wrocławski, który jest jego właścicielem. Czasopismo jest finansowane ze środków Uniwersytetu Wrocławskiego.
Czasopismo jest ważnym miejscem głoszenia poglądów naukowych, dyskusji i wymiany myśli. Jest trwale zakorzenionym i rozpoznawalnymi wydawnictwem w środowisku naukowym Polski, Czech i Niemiec.

 

Cele czasopisma

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka od początku bardzo silnie związany był z badaniami dotyczącymi dziejów Śląska oraz krain sąsiednich. Jednak niemal przez cały okres istnienia czasopisma jego łamy otwarte były również na inną tematykę. Obecna Redakcja pragnie podtrzymać tę tradycję. W czasopiśmie publikowane są zatem przede wszystkim materiały dotyczące badań nad dziejami Europy Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Śląska. Prócz tego w każdym numerze jest miejsce na tzw. Universalia – studia i materiały historyczne o innym, nie związanym z podstawową tematyką charakterze. Redakcja zakłada również, co także zgodne jest z długoletnią i chlubną tradycją Sobótki, publikowanie zeszytów tematycznych i jubileuszowych, poświęconych ważnym wydarzeniom, ale i honorujących ludzi związanym z wrocławskim środowiskiem naukowym.
W każdym numerze prócz artykułów naukowych znajdują się miscellanea źródłowe, artykuły recenzyjne, recenzje i polemiki, kronika naukowa, oraz wykaz najnowszych wydawnictw z zakresu historii Śląska. Czasopismo publikuje teksty w językach polskim, angielskim, niemieckim i czeskim.
W Sobótce publikować mogą zarówno zawodowi naukowcy, doktoranci, studenci, jak i pasjonaci badań regionalnych. Publikowanie w czasopiśmie jest bezpłatne.
Wszystkie artykuły publikowane w „Sobótce” są recenzowane przez minimum dwóch recenzentów. Przy procesie recenzyjnym stosowana jest zasada double blind.

 

Historia czasopisma

Ukazuje się od 1946 r., najpierw jako półrocznik pod tytułem „Sobótka”, a od roku 1957 jako kwartalnik pod obecnym tytułem. Założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym był prof. Antoni Knot (1904-1982).

 

Gdzie kupić

Numery archiwalne (większość jest dostępna) Śląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka można w zamówić pisząc na adres (lub nabyć osobiście w jego siedzibie):

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii
ul. Szewska 49
50-139 Wrocław,
Gabinet 4
tel.713752976

lub adresy elektroniczne e-mail:

atohistoria@gmail.com
derwich@gmail.com
piotrszukiel@gmail.com.

Numery bieżące i archiwalne od rocznika 2019

Dr hab. prof. UWr Tomasz Przerwa
Instytut Historyczny UWr
Ul. Szewska 49
50-139 Wrocław
tomasz.przerwa@uwr.edu.pl

 

Powinności Redakcji

Zadaniem Redakcji jest dbanie o wysoki poziom naukowy pisma. Z tego powodu jakiekolwiek przypadki nierzetelności naukowej, której przejawem jest ghostwriting (nieujawnienie udziału rzeczywistych autorów) oraz guest authorship (dopisywanie do tekstu autorów nie mających wkładu w powstanie tekstu) będą demaskowane wraz z upublicznianiem informacji na ten temat, powiadamianiem macierzystej jednostki i innych podmiotów naukowych.
Redakcja w celu dbania o wysoki poziom pisma wykorzystuje wszelkie dostępne sposoby sprawdzania artykułów pod kątem nie przestrzegania zasad nierzetelności naukowej. Wykorzytywane są również systemy antyplagiatowe.
Redakcja zbiera nadsyłane teksty i podczas kolegialnych posiedzeń odrzuca lub przyjmuje do dalszego procedowania. Po wstępnym przyjęciu decyduje o przesłaniu materiałów do recenzji (zob. proces recenzowania). W razie pozytywnej decyzji recenzentów tekst kierowany jest do redakcji językowej, po której ponownie trafia do autora w celu pierwszej korekty. Druga korekta autorska realizowana jest już po złamaniu tekstów. Po wydrukowaniu numeru Redakcja rozsyła autorom egzemplarze autorskie czasopisma

 

AUTORZY 2019

 1. SŁAWOMIR AUGUSIEWICZ Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 2. ZBIGNIEW BERESZYŃSKI Instytut Śląski w Opolu
 3. TOMASZ BIAŁOŃCZYK Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Katowicach
 4. MICHAŁ BRODA Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
 5. MONIKA CHOROŚ Instytut Śląski w Opolu
 6. EWA DAWIDEJT-DROBEK Instytut Śląski w Opolu
 7. MARCIN DZIEDZIC Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 8. KRZYSZTOF FOKT Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 9. AGNIESZKA FRANCZYK-CEGŁA Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu
 10. KATARZYNA GELLES Uniwersytet Wrocławski
 11. TOMASZ GŁOWIŃSKI Uniwersytet Wrocławski
 12. MATEUSZ GOLIŃSKI Uniwersytet Wrocławski
 13. ANDRZEJ HANICH Instytut Śląski w Opolu
 14. ZBIGNIEW JASIEWICZ Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 15. ZDZISŁAW JEDYNAK Archiwum Państwowe w Katowicach
 16. IRENA KABAT Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 17. ROBERT KOŁODZIEJ Uniwersytet Wrocławski
 18. WIKTOR KRAJNIAK Zielona Góra
 19. TADEUSZ LEBIODA Uniwersytet Wrocławski
 20. DARIUSZ MISIEJUK Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”we Wrocławiu
 21. ADAM MORAWIEC Uniwersytet Wrocławski
 22. WOJCIECH MROZOWICZ Uniwersytet Wrocławski
 23. PIOTR PAŁYS Instytut Śląski w Opolu
 24. KRZYSZTOF PAWLIK Wrocław
 25. KAMIL PAWŁOWSKI Uniwersytet Wrocławski
 26. STANISŁAW ROSIK Uniwersytet Wrocławski
 27. MAŁGORZATA RUCHNIEWICZ Uniwersytet Wrocławski
 28. ANDRZEJ SAKSON Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu
 29. RYSZARD SKOWRON Uniwersytet Śląski w Katowicach
 30. STANISŁAWA SOCHACKA Instytut Śląski w Opolu
 31. ROBERT SYRWID Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
 32. MAREK SZAJDA Uniwersytet Wrocławski
 33. BARBARA SZCZEPAŃSKA Uniwersytet Wrocławski
 34. KRYSTYNA SZYKUŁA Wrocław
 35. KRZYSZTOF TRACKI Katowice
 36. MIRON URBANIAK Uniwersytet Wrocławski
 37. MACIEJ WOŹNY Uniwersytet Śląski w Katowicach

RECENZENCI 2019
dr hab. Dagmara Adamska (Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu)
dr hab., prof. UE Jędrzej Chumiński (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocław)
dr Dominika Czarnecka (Polska Akademia Nauk w Warszawie)
dr hab. Bożena Czwojdrak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr Adriana Dawid (Uniwersytet Opolski w Opolu)
dr Marcin Dziedzic (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
dr hab. Adam Dziuba (Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach)
dr hab. Adam Dziurok, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
dr Robert Domżał (Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku)
dr hab., prof. UWr. Rafał Eysymontt (Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu)
dr Dariusz Galewski (Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu)
dr hab., prof. UWr. Tomasz Głowiński (Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu)
prof. dr hab. Henryk Gmiterek (U niwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. dr hab. Mateusz Goliński (Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu)
dr Anna Grużlewska (Instytut Pileckiego w Warszawie)
dr hab., prof. UJK Ryszard Gryz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
dr hab., prof. UŚ Jolanta Gwioździk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
prof. dr hab. Andrzej Hanich (Instytut Śląski w Opolu)
dr hab., prof. UWr. Grzegorz Hryciuk (Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu)
prof. dr hab. Tomasz Jasiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr Jacek Jędrysiak (Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu)
prof. dr hab. Tomasz Jurek (Polska Akademia Nauk w Warszawie)
dr hab. Agnieszka Klimas (Uniwersytet Łódzki w Łodzi)
prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow (Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
dr Romana Łobodzińska (Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu)
dr hab., prof. US Adam Makowski (Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie)
prof. dr hab. Wojciech Materski (Polska Akademia Nauk w Warszawie)
dr Janusz Mokrosz (Muzeum w Chorzowie)
dr hab., prof. UWr. Jaonna Nowosielska-Sobel (Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu)
prof. dr hab. Czesław Osękowski (Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze)
prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie)
dr hab., prof. UWr. Małgorzata Pawlak (Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu)
prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz (Uniwersytet Opolski w Opolu)
dr Małgorzata Popiołek-Roßkamp (Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie)
prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz (Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu)
dr hab., prof. UWr. Małgorzata Ruchniewicz (Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu)
prof. dr hab. Stanisław Sierpowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab., prof. UAM Dariusz Sikorski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Grzegorz Strauchold (Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu)
dr Paweł Szulc (Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie)
prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz (Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu)
dr hab. Barbara Techmańska (Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu)
dr hab. Andrzej Wawryniuk (Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie)
prof. dr hab. Przemysław Wiszewski (Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu)
prof. dr hab. Tadeusz Wolsza (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
dr Marek L. Wójcik (Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu)
dr hab., prof. UWr. Miron Urbaniak (Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu)
prof. dr hab. Leszek Ziątkowski (Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu)

AUTORZY 2018

 1. DAGMARA ADAMSKA Uniwersytet Wrocławski
 2. SŁAWOMIR AUGUSIEWICZ Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 3. LUCYNA BIAŁY Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego
 4. MAGDALENA BINIAŚ-SZKOPEK Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 5. MARZENA BOGUS-SPYRA Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 6. ARTUR BOGUSZEWICZ Uniwersytet Wrocławski
 7. TOMASZ GŁOWIŃSKI Uniwersytet Wrocławski
 8. JAKUB GRUDNIEWSKI Uniwersytet Śląski w Katowicach
 9. MARCIN HLEBIONEK Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 10. TOMASZ KAŁUSKI Uniwersytet Śląski w Katowicach
 11. JAN KILIÁN Univerzita Hradec Králové
 12. ROBERT KOŁODZIEJ Uniwersytet Wrocławski
 13. ANDRZEJ KRASKA-LEWALSKI Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 14. BERNARD LINEK Instytut Śląski w Opolu
 15. IVO ŁABOREWICZ Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
 16. BEATA MARCISZ-CZAPLA Schifffahrts- und Schiffbaumuseum Wörth am Main
 17. JOANNA MERCIK Uniwersytet Śląski w Katowicach
 18. WOJCIECH MROZOWICZ Uniwersytet Wrocławski
 19. WANDA MUSIALIK Politechnika Opolska
 20. TOMASZ NODZYŃSKI Uniwersytet Zielonogórski
 21. KRZYSZTOF NOWAK Uniwersytet Śląski w Katowicach
 22. JOANNA NOWOSIELSKA-SOBEL Uniwersytet Wrocławski
 23. KRZYSZTOF PAWLIK Wrocław
 24. PIOTR PAŁYS Instytut Śląski w Opolu
 25. WOJCIECH PIETRUSZKA Uniwersytet Wrocławski
 26. PIOTR PIĘTKOWSKI Uniwersytet Wrocławski
 27. TOMASZ PRZERWA Uniwersytet Wrocławski
 28. DARIUSZ ROLNIK Uniwersytet Śląski w Katowicach
 29. KATARZYNA RUHLAND Uniwersytet Wrocławski
 30. ROMUALD RYDZ Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 31. PIOTR STANEK Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
 32. KRZYSZTOF SIWEK Uniwersytet Wrocławski
 33. GRZEGORZ STRAUCHOLD Uniwersytet Wrocławski
 34. BARBARA TECHMAŃSKA Uniwersytet Wrocławski
 35. MARIUSZ TRĄBA Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 36. GRAŻYNA TRZASKOWSKA Archiwum Państwowe we Wrocławiu
 37. MARCELI TURECZEK Uniwersytet Zielonogórski
 38. MIRON URBANIAK Uniwersytet Wrocławski
 39. DOROTA WIŚNIEWSKA Uniwersytet Wrocławski
 40. MACIEJ WOŹNY Uniwersytet Śląski w Katowicach
 41. FILIP WOLAŃSKI Uniwersytet Wrocławski
 42. KAROLINA WOLSKA-PABIAN Muzeum Powstania Warszawskiego
 43. MAREK L. WÓJCIK Uniwersytet Wrocławski
 44. MICHAŁ TOMASZ WÓJCIUK Muzeum Powstania Warszawskiego

RECENZENCI 2018
dr hab., prof. UWr. Piotr Cichoracki (Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu)
prof. dr hab. Bogusław Czechowicz (Slezská Univerzita v Opavě)
dr Jacek Dębicki (Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu)
dr hab. Joanna Dufrat (Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu)
dr hab. Maciej Fic (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr hab., prof. UWr. Tomasz Głowiński (Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu)
prof. dr hab. Mateusz Goliński (Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu)
dr Anna Grużlewska (Instytut Pileckiego w Warszawie)
prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr hab., prof. UWr. Robert Klementowski (Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu)
dr hab. Paweł Klint (Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu)
dr Paulina Komar (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
dr Daniel Koreś (Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu)
dr hab., prof. UAM Igor Kraszewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab., prof. UJ Wojciech Krawczuk (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Archiwum Narodowe w Krakowie)
dr hab. Sebastian Ligarski (Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie)
dr Bernard Linek (Instytut Śląski w Opolu)
dr hab. Bernadetta Manyś (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab., prof. US Andrzej Mielcarek (Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie)
prof. dr hab. Jerzy Myszor (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
prof. dr hab. Krzysztof Nawotka (Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu)
dr hab. Krzysztof Nowak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr hab. Dominik Nowakowski (Polska Akademia Nauk we Wrocławiu)
dr hab., prof. UWr. Joanna Nowosielska-Sobel (Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu)
prof. dr hab. Marek Ordyłowski (Dolnośląskiej Szkoły Wyższej)
dr Jarosław Pałka (Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią i Ośrodka KARTA w Warszawie)
dr hab. Piotr Pałys (Instytut Śląski w Opolu)
prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz (Uniwersytet Opolski w Opolu)
dr hab. Piotr Pokora (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab., prof. UŚ Dariusz Rolnik (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr hab., prof. UWr. Małgorzata Ruchniewicz (Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu)
prof. dr hab. Stanisław Sierpowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr Łukasz Sołtysik (Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu)
dr Piotr Stanek (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu)
prof. dr hab. Grzegorz Strauchold (Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu)
dr hab., prof. UAM Paweł Stróżyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski (Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze)
prof. dr hab. Jacek Tebinka (Uniwersytet Gdański w Gdańsku)
prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz (Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu)
dr hab., prof. IH PAN Tomasz Wiślicz (Polska Akademia Nauk w Warszawie)
dr hab. Ewa Wółkiewicz (Polska Akademia Nauk w Warszawie)
prof. dr hab. Leszek Ziątkowski (Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu)
dr hab., prof. UAM Michał Zwierzykowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Rościsław Żerelik (Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu)