Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • utwór nie był publikowany i złożony do druku w innym wydawnictwie
  • utwór zawiera abstrakt, streszczenie i słowa kluczowe, informację o autorze, bibliografię
  • dzieło powstało zgodnie z instrukcją wydawniczą Sobótki
  • autor posiada prawa autorskie do dzieła

Procedura recenzowania

Nadesłane artykuły, miscellanea źródłowe oraz recenzje wstępnej ocenie poddaje kolegium redakcyjne czasopisma. W przypadku uznania nadesłanych materiałów jako niespełniających wymogów odpowiedniego poziomu naukowego, są one odrzucane i zwracane autorowi. W przypadku przyjęcia materiałów do dalszego procedowania, artykuły oraz miscellanea źródłowe kierowane są do dwóch recenzentów reprezentujących dwa różne ośrodki naukowe (nie mogą być członkami Rady Naukowej ani reprezentować jednostki, z której pochodzi autor artykułu). W wyjątkowych przypadkach recenzentami mogą zostać osoby posiadające stopień doktora. Recenzenci powinni być specjalistami w dziedzinie, w której recenzują pracę. W trosce o wysokie standardy etyczne recenzje pisane są z zachowaniem zasady obustronnej anonimowości (double blind). Ocena recenzowanego tekstu winna mieć charakter merytoryczny. Gdyby zaistniały okoliczności etyczne uniemożliwiające wykonanie recenzji, recenzent winien z niej zrezygnować.
Recenzja ma formę pisemną i kończy się konkluzją o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu. Do druku kierowane są prace, które otrzymały dwie pozytywne recenzje. W przypadku jednej recenzji negatywnej Redakcja może wyznaczyć jeszcze jednego recenzenta, którego opinia będzie ostateczną w sprawie przyjęcia lub odrzucenia tekstu. Autor otrzymuje recenzję swojego tekstu i zobowiązany jest do wniesienia odpowiednich poprawek wskazanych przez recenzentów, chyba że w przekonujący sposób udowodni, że sugerowane zmiany nie są uzasadnione. Jeśli recenzent zastrzega swoją zgodę na druk od ponownego wglądu do poprawionego tekstu, zostaje on ponownie do niego przesłany.
Jakiekolwiek przypadki nierzetelności naukowej, której przejawem jest ghostwriting (nieujawnienie udziału rzeczywistych autorów) oraz guest authorship (dopisywanie do tekstu autorów nie mających wkładu w powstanie tekstu) będą demaskowane wraz z upublicznianiem informacji na ten temat, powiadamianiem macierzystej jednostki i innych podmiotów naukowych.
Wykazy recenzentów z poszczególnych lat zamieszczane są zbiorczo na stronie internetowej czasopisma.

 

Powinności autorów

Zadaniem autora jest dostarczenie oryginalnego tekstu, będącego osiągnięciem naukowym. Nie przyjmuje się do druku publikacji wielokrotnych, opartych na tych samych badaniach, które ukazały się już w innych czasopismach, Redakcja dokłada wszelkich starań, aby tego typu praktyki były wykrywane i eliminowane. Artykuły powinny odpowiadać zasadom dobrych obyczajów i być wolne od jakichkolwiek przypadków nierzetelności naukowej, której przejawem jest ghostwriting (nieujawnienie udziału rzeczywistych autorów) oraz guest authorship (dopisywanie do tekstu autorów nie mających wkładu w powstanie tekstu). Autor zobowiązany jest również do ujawnienia źródeł finansowania swojej pracy, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure). Autor wypełnia oświadczenia o oryginalności złożonego teksu oraz o procentowym wkładzie w jego powstanie. W uzasadnionych przypadkach Redakcja może zażądać oświadczenia o źródłach finansowania publikacji. Zadaniem autora jest ustosunkowanie się do uwag recenzentów i wprowadzenie w artykule ewentualnych poprawek, oraz dokonywanie korekt autorskich po redakcji językowej i łamaniu tekstu.

Szczególowe wytyczne dotyczace przygotowwania tekstów oraz niezbedne formularze: